Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/155/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr VIk/XI/155/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Wejherowa, zawarte w § 2. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

2) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe. 

3) Dysponować bazą posiadającą zaplecze techniczno-biurowe (odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą parkowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery i worki przewidziane do świadczenia usług. Baza powinna spełniać wymagania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż. 

4) Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów lub posiadać umowę z uprawnioną firmą na wykonywanie tej usługi. 

5) Parkować pojazdy oraz przeprowadzać zabiegi sanitarne w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i otoczenia. 

6) Dysponować środkami technicznymi odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i spełniającymi wymagania określone w tabeli, o której mowa w pkt 14 i 15, a w szczególności: 

a) specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do bezpylnego odbierania oraz transportu niesegregowanych odpadów komunalnych, 

b) środkami transportu przystosowanymi do odbioru odpadów zebranych selektywnie, 

c) kontenerami, pojemnikami i workami w ilościach odpowiednich do ilości obsługiwanych mieszkańców, przy czym kolorystyka i pojemność pojemników i worków na odpady segregowane winne być zgodne z tabelą, o której mowa w pkt 14, 

d) pojazdami, pojemnikami, kontenerami i workami oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa i adres i nr telefonu). 

Środki techniczne muszą być czyste i estetyczne. 

Ilość i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców. 

7) Udokumentować prawo do dysponowania pojazdami poprzez przedstawienie dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi, a w przypadku najmu, użyczenia, dzierżawy przedstawienie stosownej umowy. 

8) Utrzymywać środki transportu we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz utrzymywać czystość w miejscu ich parkowania. 

9) Oznakować pojemniki i worki na odpady gromadzone selektywnie w sposób umożliwiający szczegółowe określenie rodzaju zbieranych odpadów. 

10) Ustawiać pojemniki i kontenery na odpady gromadzone selektywnie na utwardzonym podłożu, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane przemieszczanie się. 

11) Prowadzić transport odpadów gromadzonych selektywnie do miejsc ich odbioru w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie. 

12) Świadczyć usługi w sposób nie powodujący zanieczyszczania miejsc odbioru odpadów oraz tras przejazdu. 

13) Utrzymywać porządek wokół wszystkich obsługiwanych pojemników i kontenerów. 

14) Wymagania dotyczące pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów: 

 

L.p. 

Rodzaj surowca 

Typ pojemnika [m3] 

Pojemność worka [l] 

Kolor 

Oznakowanie 

1 

Szkło 

1,1-2,5 

ok. 120 

zielony 

SZKŁO 

2 

Tworzywa sztuczne 

1,1-2,5 

ok. 120 

żółty 

TWORZYWA SZTUCZNE LUB PLASTIK 

3 

Makulatura 

1,1-2,5 

ok. 120 

niebieski 

MAKULATURA LUB PAPIER 

4 

Odpady zielone 

1,1-2,5 

ok. 120 

brązowy 

ODPADY ZIELONE 

Podana kolorystyka obowiązuje dla całego pojemnika lub wyłącznie dla jego pokrywy (w tym przypadku pozostała część pojemnika może mieć wyłącznie kolor blachy ocynkowanej). 

Wszystkie pojemniki i worki powinny posiadać nazwę, adres i numer telefonu firmy obsługującej oraz informację o rodzaju zbieranego odpadu. 

15) Wymagania dotyczące środków transportu dla firm ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

 

L.p. 

Rodzaj odbieranych odpadów 

Wymagane pojazdy 

1 

Niesegregowane odpady komunalne 

Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów 

2 

Odpady biodegradowalne pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, cmentarzy, targowisk oraz pielęgnacji terenów zielonych 

Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe skrzyniowe lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów 

3 

Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki 

Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe skrzyniowe lub inne przystosowane do opróżniania pojemników 

4 

Odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z koszy ulicznych 

Samochody dostawcze lub ciężarowe skrzyniowe wyposażone w zabudowy lub plandeki lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów. 

5 

Odpady wielkogabarytowe 

Samochody ciężarowe skrzyniowe lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów. 

6 

Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Samochody dostawcze lub ciężarowe skrzyniowe. 

7 

Odpady budowlane z remontów 

Samochody ciężarowe skrzyniowe lub samochody ciężarowe przystosowane do przewozu kontenerów. 

16) Przekazywać odebrane odpady komunalne do Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce lub na składowisko odpadów w Rybskiej Karczmie gm. Gniewino w celu poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu. 

17) Przekazywać odebrane odpady ulegające biodegradacji do kompostowni Zakładu EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce lub kompostowni składowiska odpadów w Rybskiej Karczmie gm. Gniewino. 

§ 3. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Wejherowa, zawarte w § 4. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe. 

3) Dysponować bazą posiadającą zaplecze techniczno-biurowe (odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą parkowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług. Baza powinna spełniać wymagania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż. 

4) Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów lub umową z uprawnioną firmą na wykonywanie tej usługi. 

5) Parkować pojazdy oraz przeprowadzać zabiegi sanitarne w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i otoczenia. 

6) Dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, tj. pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, a dodatkowo muszą być czyste i estetyczne. 

Ilość i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców. 

7) Udokumentować prawo do dysponowania pojazdami poprzez przedstawienie dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi, a w przypadku najmu, użyczenia, dzierżawy przedstawienie stosownej umowy. 

8) Oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa i adres firmy, numer telefonu). 

9) Świadczyć usługi w sposób nie powodujący zanieczyszczania miejsc odbioru i zrzutu nieczystości ciekłych oraz tras przejazdu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:36