Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XI/148/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011"

UchwałaNr VIk/XI/148/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5a ust. 4 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje "Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2010/2011", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do UchwałyNr VIk/XI/148/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 8 listopada 2011 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2010/2011 w Gminie Miasta Wejherowa 

1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji. 

Zadania własne gminy w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty w szczególności obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określa zadania samorządów w sferze działań edukacyjnych. Zadaniem gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; 

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

 

2. Założone cele strategiczne na lata 2007 – 2012 i ich realizacja. 

Do najważniejszych kryteriów wyznaczających jakość życia należy dostęp do dobrej edukacji, gwarantującej uczniowi rozwój i możliwość kontynuacji kształcenia zgodnie z predyspozycjami. Priorytetem dla wejherowskiego samorządu jest tworzenie wysokiego standardu edukacji poprzez dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, elastyczne kształtowanie sieci placówek i oddziałów w tych placówkach dostosowane do przemian demograficznych, zapewnienie dostępu do opieki i edukacji przedszkolnej, utrzymanie tempa modernizacji budynków oświatowych, utrzymywanie wysokich wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. W Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wejherowa na lata 2007 – 2012 założono jako cel główny „tworzenie systemu umożliwiającego podnoszenie poziomu kształcenia mieszkańców Wejherowa zgodnie z ich oczekiwaniami i próba dostosowania edukacji do norm europejskich oraz wyrównywanie szans edukacyjnych” oraz następujące cele cząstkowe: 

- dostosowanie oświaty, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Miasta Wejherowa, 

- podniesienie poziomu usług edukacyjnych. 

Powyższe cele realizowane są w ramach kompetencji ustawowych i w miarę możliwości finansowych Gminy Miasta Wejherowa. Z założonych celów cząstkowych zrealizowano w roku szkolnym 2010/2011 następujące działania: 

- tworzenie warunków dla upowszechnienia edukacji przedszkolnej - w roku szkolnym 2010/2011 dostępność do edukacji i opieki przedszkolnej dzieci w wieku 3 – 6 lat wynosiła 68,39 %; 

- tworzenie warunków do prowadzenia oddziałów integracyjnych – w samorządowych placówkach oświatowych Gminy Miasta Wejherowa funkcjonuje otwarty, kształtowany adekwatnie do potrzeb system klas integracyjnych, gwarantujący dostępność uczniom z dysfunkcjami. System ten pozwala spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki jak najbliżej miejsca zamieszkania ucznia. W roku szkolnym 2010/2011 w placówkach samorządowych funkcjonowało siedem oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych i dwa w gimnazjach, łącznie do klas integracyjnych uczęszczało 37 uczniów z niepełnosprawnością; 

- likwidowanie barier architektonicznych uczniów niepełnosprawnych – w roku szkolnym 2010/2011 zrealizowano inwestycję pn.: "Budowa dźwigu samonośnego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3”, która została oddana do użytku 12 kwietnia 2011 r.; 

- dążenie do zapewnienia opieki pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów w miarę zapotrzebowania w szkołach - we wszystkich samorządowych placówkach oświatowych zatrudniony był pedagog, psycholog, logopeda; 

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom z problemami z nauką zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, nauczania indywidualnego i zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych – w roku szkolnym 2010/2011 szkoły dostosowując ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów, realizowały zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie - w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 przyznano stypendia szkolne 475 uczniom, w drugim semestrze 419 uczniom, poza tym 302 uczniom udzielono pomocy rzeczowej. Stypendium było udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wypłacono również 7 zasiłków szkolnych uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

W roku szkolnym 2010/2011 rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” obejmował uczniów klas I - III szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparcie w ramach programu otrzymało 406 uczniów ze szkół na terenie miasta Wejherowa. 

Zrealizowano cztery projekty współfinansowane z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej: 

- zakup podręczników dla 13 uczniów romskich, 

- zatrudnienie asystentek romskich, 

- funkcjonowanie świetlicy dla społeczności romskiej, 

- zatrudnienie dwóch konsultantów w świetlicy środowiskowej dla społeczności romskiej. 

Ze środków „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” sfinansowano w szkołach realizację programów profilaktycznych związanych z problemami agresji i uzależnień, ochroną przed patologiami i uzależnieniami. 

Szkoły podstawowe uczestniczyły w programie „Owoce w szkole” skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu była zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. 

110 uczniów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 uczestniczyło w projekcie unijnym „Pomorskie – dobry kurs na edukację”, w ramach projektu nauczyciele zrealizowali łącznie 1744 godziny zajęć w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematycznych, języka angielskiego, informatycznych, sportowych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ośmiu uczniów w nagrodę za systematyczny udział w zajęciach i postępy w nauce uczestniczyło w obozie dydaktyczno-sportowym w Węgorzewie. Obie szkoły zostały wyposażone w sprzęt sportowy i tablice multimedialne. 

W ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” - w roku szkolnym 2010/2011 zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz na utworzono szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5. 

 

3. Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 

a) placówki publiczne 

W roku szkolnym 2010/2011 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XVIII/203/2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Wejherowa funkcjonowało pięć szkół podstawowych i cztery gimnazja. Ponadto Gmina Miasta Wejherowa prowadziła jedno przedszkole samorządowe i jedną szkołę ponadgimnazjalną. 

Struktura samorządowych placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 przedstawiała się następująco: 

- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Derdowskiego 1, zorganizowane w 5 oddziałach, do których uczęszczało 145 dzieci, w tym 4 z niepełnosprawnością 

- Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Wybickiego, Osiedle 1000-Lecia Państwa Polskiego 15 

 

Oddziały 

"0" 

Szkoła Podstawowa 

Suma 

Liczba oddziałów 

30 

34 

Liczba uczniów 

102 

765 

867 

- Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Sobieskiego 300 

 

Oddziały 

Gimnazjum 

Liczba oddziałów 

17 

Liczba uczniów 

491 

- Zespół Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum Nr 2 im. Pierwszego Morskiego Pułku Strzelców), ul. Śmiechowska 36 

 

Oddziały 

"0" 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Suma 

Liczba oddziałów 

23 

11 

38 

Liczba uczniów 

102 

549 

260 

911 

- Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Fryderyka Chopina i Gimnazjum Nr 4), ul. Gdańska 30 

 

Oddziały 

"0" 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Suma 

Liczba oddziałów 

16 

27 

Liczba uczniów 

75 

397 

209 

681 

- Zespół Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy i Gimnazjum Nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy), ul. Nanicka 22 

 

Oddziały 

"0" 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Suma 

Liczba oddziałów 

28 

22 

54 

Liczba uczniów 

83 

649 

568 

1300 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Teodora Bolduana i II Liceum Ogólnokształcące), Osiedle Kaszubskie 27 

 

Oddziały 

"0" 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum 

Suma 

Liczba oddziałów 

24 

11 

39 

Liczba uczniów 

101 

580 

307 

988 

 

b) placówki niepubliczne 

Art. 70 ust. 3 Konstytucji RP i art. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty zapewniają możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek oświatowych przez różne podmioty. Na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku szkolnym 2010/2011 działało siedemnaście niepublicznych placówek oświatowych, w tym cztery punkty przedszkolne, dziesięć przedszkoli, dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum. 

Łącznie w roku szkolnym 2010/2011 edukacją w punktach przedszkolnych, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkole ponadgimnazjalnej objętych było 6642 uczniów. Z edukacji w punktach przedszkolnych, przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych korzystało 1579 wychowanków. Do szkół podstawowych zorganizowanych w 136 oddziałach, uczęszczało 3185 uczniów, do gimnazjów uczęszczało 1571 uczniów w 61 oddziałach, ponadto do liceum uczęszczało 307 uczniów w 11 oddziałach. 

W roku szkolnym 2010/2011 w związku z reformą oświaty wprowadzającą obniżanie wieku szkolnego 74 sześciolatków podjęło naukę w klasie I szkoły podstawowej (co stanowi 13,4 % ogółu dzieci 6 – letnich i 14,2 % ogółu uczniów w kl. I). 

 

4. Dowozy uczniów. 

Na podstawie art. 14 a ust. 3, art. 17 ust. 1, 2 oraz 3 a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w przypadku, gdy droga do szkoły, publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza: 

- 3 km – w przypadku dzieci odbywających obowiązek przygotowania przedszkolnego, 

- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych, 

- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów, 

- oraz uczniom niepełnosprawnym do placówki oświatowej umożliwiającej tym uczniom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Istniejąca sieć szkół zapewnia bezpieczną odległość ucznia od miejsca zamieszkania. Gmina Miasta Wejherowa, zgodnie z art. 17 ust. 3 a ustawy o systemie oświaty, zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej. W roku szkolnym 2010/2011 przyznano bezpłatny dowóz 52 uczniom niepełnosprawnym. 

 

5. Kadra pedagogiczna. 

W roku szkolnym 2010/2011 w placówkach oświatowych Gminy Miasta Wejherowa zatrudnionych było 459 nauczycieli, 422,39 etatów przeliczeniowych. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: 

1) 8 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego 5,91 etatów przeliczeniowych, co stanowi 1,4 % ogółu etatów, 

2) 22 nauczycieli stażystów 19,43 etatów przeliczeniowych, co stanowi 4,6 % ogółu etatów, 

3) 98 nauczycieli kontraktowych 93,94 etatów przeliczeniowych, co stanowi 22,24 % ogółu etatów, 

4) 127 nauczycieli mianowanych 112,43 etatów przeliczeniowych, co stanowi 26,62 % ogółu etatów, 

5) 204 nauczycieli dyplomowanych 190,68 etatów przeliczeniowych, co stanowi 45,14 % ogółu etatów. 

71,76 % etatów, to nauczyciele o najwyższych stopniach awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Nauczyciele w samorządowych placówkach doskonalą posiadane umiejętności, aktualizują wiedzę i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów oraz wyższe stopnie awansu zawodowe. 

W roku szkolnym 2010/2011 w samorządowych placówkach oświatowych łącznie 27 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego, w tym 14 stopień nauczyciela kontraktowego, 8 nauczyciela mianowanego, 5 nauczyciela dyplomowanego. 

 

6. Baza lokalowa i sportowa – przeprowadzone remonty w samorządowych placówkach oświatowych. 

Jednym z zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wejherowa na lata 2007 – 2012 jest przeprowadzanie prac remontowych w szkołach, ustalając jako priorytet poprawę warunków bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bazy sportowej i terenów rekreacyjno – sportowych oraz unowocześnienie bazy szkolnej. 

Gmina Miasta Wejherowa w miarę możliwości finansowych sukcesywnie przeprowadza założone w Strategii remonty, modernizacje obiektów oświatowych i inwestycje w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

W roku szkolnym 2010/2011 zrealizowano następujące prace: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 9 

a) budowa kompleksu trzech boisk sportowych, 

b) remont sześciu sal dydaktycznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej, 

c) remont holu na II piętrze wraz z wymianą instalacji oraz hydrantów, 

d) wymiana stolarki drzwiowej w salach dydaktycznych na I piętrze, 

e) utworzenie pracowni językowej, 

f) malowanie sali dydaktycznej oraz zaplecza wychowania fizycznego. 

2) Gimnazjum Nr 1 

a) malowanie trzech sal dydaktycznych i naprawa sanitariatów, 

b) wymiana stolarki otworowej okiennej. 

3) Zespół Szkół Nr 1 

a) termomodernizacja budynku, 

b) renowacja elewacji budynku szkolnego, 

c) malowanie czterech sal dydaktycznych, 

d) dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci 5 i 6- letnich, 

e) remont sanitariatów w bloku sportowym, 

f) naprawa dachu nad pomieszczeniem mieszkalnym, 

g) przygotowanie dokumentacji do przetargu i pozwolenia na budowę boisk szkolnych, 

h) roboty elektryczne w kuchni i zapleczu kuchennym. 

4) Zespół Szkół Nr 2 

a) zabudowa grzejników, 

b) remont posadzki w kuchni, 

c) remont dachu po gradobiciu, 

d) remont sal lekcyjnych i kuchni, 

e) wymiana instalacji elektrycznej w kuchni. 

5) Zespół Szkół Nr 3 

a) remont sal dydaktycznych, 

b) malowanie klatki schodowej, 

c) remont ogrodzenia, 

d) naprawa rynien, 

e) remont pomieszczeń administracji i biblioteki wraz z zapleczem. 

6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

a) wymiana sieci centralnego ogrzewania, 

b) docieplenie budynku w ramach termomodernizacji, 

c) odnowienie parkietu w sali gimnastycznej, 

d) remont dachu po gradobiciu. 

7) Przedszkole Samorządowe Nr 2 

a) adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na salę dydaktyczną dla dzieci 6-letnich. 

 

7. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przeprowadziła w województwie pomorskim w dniu 5 kwietnia 2011 roku sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich gimnazjum. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie średnich wyników sprawdzianu szóstoklasistów ze szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych Województwa Pomorskiego, Powiatu Wejherowskiego, organu prowadzącego oraz poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa w roku szkolnym 2010/2011. 

Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 

 

Wykaz placówek 

Część humanistyczna (wynik placówki / max liczba punktów) 

Część matematyczno - przyrodnicza (wynik placówki / max liczba punktów) 

Język angielski (wynik placówki / max liczba punktów) 

Język niemiecki (wynik placówki / max liczba punktów) 

Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej (wynik placówki / max liczba punktów) 

Gimnazjum Społeczne 

30,25 / 50 

28,44 / 50 

38,88 / 50 

Gimnazjum Nr 3 

26,00 / 50 

26,02 / 50 

28,96 / 50 

18,00 / 50 

Gimnazjum Nr 4 

25,86 / 50 

23,78 / 50 

31,36 / 50 

Gimnazjum Nr 1 

24,60 / 50 

23,15 / 50 

28,43 / 50 

Gimnazjum Nr 2 

19,11 / 50 

19,52 / 50 

24,14 / 50 

16,00 / 50 

Społeczna Szkoła Podstawowa 

29,96 / 40 

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 

28,63 / 40 

Szkoła Podstawowa Nr 11 

26,64 / 40 

Szkoła Podstawowa Nr 8 

24,61 / 40 

Szkoła Podstawowa Nr 5 

24,38 / 40 

Szkoła Podstawowa Nr 9 

23,89 / 40 

Szkoła Podstawowa Nr 6 

21,87 / 40 

Województwo pomorskie 

23,42 / 50 

22,90 / 50 

28,25 / 50 

25,83 / 50 

24,88 / 40 

Powiat wejherowski 

23,83 / 50 

23,00 / 50 

27,42 / 50 

25,63 / 50 

24,47 / 40 

Organ prowadzący: Urząd Miejski Wejherowo 

24,50 / 50 

23,74 / 50 

28,66 / 50 

16,67 / 50 

24,66 / 40 

Od wprowadzenia zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów wyniki wejherowskich szkół w skali staninowej utrzymują się na poziomie średnim i wyżej średnim, co jest efektem rzetelności pracy nauczycieli i dyrektorów placówek, starań uczniów oraz dowodem skuteczności polityki oświatowej samorządu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 14-11-2011 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2011 11:24