Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/X/139/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

UchwałaNr VIk/X/139/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr Vk/XXXII/345/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zmienia się ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa uchwalonego uchwałą Nr IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r., zmienionego uchwałami Nr IVk/XXXI/361/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 czerwca 2005 r., Nr Vk/XVIII/199/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. i Nr Vk/XLVIII/516/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r., na obszarze położonym w rejonie ul. Gdańskiej i Jaśminowej. 

2. Zmianą jest objęty teren o powierzchni 7,48 ha. 

3. Granice zmiany określono na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym rysunek w skali 1:10000. 

4. Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową, w tym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Ustala się maksymalną łączną wielkość powierzchni sprzedaży dla całej jednostki do 16.000 m². Warunkiem wprowadzenia zabudowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest wcześniejsza lub równoległa realizacja dojazdu z ulicy dojazdowej, mającej powiązanie z węzłem „ZRYW”. 

5. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej – podstawowa obsługa w oparciu o projektowany zjazd z ulicy dojazdowej, mającej powiązanie z węzłem „ZRYW”. Dopuszcza się uzupełniająco obsługę komunikacyjną w oparciu o projektowane zjazdy z ul. Jaśminowej lub ul. Gdańskiej (droga krajowa nr 6). Do czasu realizacji drogi krajowej nr 6 po nowym śladzie S6 (tzw. trasa kaszubska) obowiązuje zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi krajowej. Do tego czasu dopuszcza się realizację zjazdu publicznego z ul. Gdańskiej na warunkach zarządcy drogi krajowej. 

6. Ustalenia w zakresie polityki parkingowej - lokalizacja miejsc postojowych w obrębie nieruchomości, do których inwestor ma tytuł prawny, w ilości odpowiadającej programowi inwestycji, tj.: 

a) dla zabudowy usługowej w ramach wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – minimum 4,0 miejsca postojowe na każde 100 m² powierzchni sprzedaży, 

b) dla zabudowy usługowej należy przyjąć minimum 2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku i 1 miejsce na 10 zatrudnionych, jednocześnie nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), 

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy przyjąć wskaźnik o wielkości minimum 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, 

d) przez miejsce postojowe należy rozumieć zorganizowane stanowisko parkingowe w garażu lub na terenie. 

7. Realizacja ustaleń studium winna odbywać się z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. 

8. Zaleca się wyłączenie z zabudowy obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o nachyleniu terenu powyżej 12%. Wszelkie inwestycje na tych obszarach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp. Powyższe badania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposób ich zabezpieczenia. 

9. Zaleca się ochronę i uzupełnianie istniejącego, szlachetnego drzewostanu. W wypadku wycinki drzew należy na obszarze inwestycji posadzić nowe egzemplarze, przyjmując równoważnik: 1 drzewo wycięte - 5 nowych nasadzeń. Zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową, a planowaną zabudową usługową, w tym wielkopowierzchniowym obiektem handlowym. 

§ 2. Pozostałe ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa pozostawia się bez zmian. 

§ 3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwala się jednolity tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały oraz jednolity rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do UchwałyNr VIk/X/139/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2011 r.

mapka 


Załącznik Nr 2 do UchwałyNr VIk/X/139/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa w sprawie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 

Rada Miasta Wejherowa po zapoznaniu się z dokumentacją formalno – prawną zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa oraz protokołem z dyskusji publicznej z dnia 07 czerwca 2011 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium na obszarze położonym w rejonie ul. Gdańskiej i Jaśminowej, rozstrzyga, co następuje: 

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym w rejonie ul. Gdańskiej i Jaśminowej, jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa – w dniach od 24 maja 2011 roku do dnia 13 czerwca 2011 roku oraz w ciągu 21 dni po wyłożeniu - to jest do dnia 04 lipca 2011 roku, do ustaleń projektu zmiany studium nie wniesiono uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-10-2011 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-10-2011 13:36