Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/VIII/109/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

Uchwała Nr VIk/VIII/109/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2011 r.

o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się zmianę Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IVk/XXXIII/387/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/VIII/109/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2011 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE 

Rozdział 1
Postanowienia ogółne 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie utworzony został na podstawie uchwały Nr IX/47/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie z 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17. 

§ 3. Obszarem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Wejherowo. 

§ 4. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwany w dalszej części statutu „Ośrodkiem” jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Wejherowa. 

2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Wejherowa. 

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania 

§ 5. Ośrodek realizuje zadania ustawowe zlecone Gminie i zadania własne Gminy określone w ustawach, w szczególności w ustawie z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawie z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

§ 6. 1. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności: 

1) w zakresie zadań własnych gminy: 

a) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

e) praca socjalna, 

f) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

g) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

h) dożywianie dzieci, 

i) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

j) kierowanie do domu pomocy społecznej, 

k) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

l) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

m) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

n) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, 

o) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

p) reprezentowanie interesów grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

q) realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup, 

r) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 

2) w zakresie zadań zleconych: 

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej. 

2. Do zadań Ośrodka z zakresu świadczeń rodzinnych należy przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych. 

3. Do zadań Ośrodka z zakresu funduszu alimentacyjnego należy przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

4. Do zadań Ośrodka z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy prowadzenie działań przewidzianych w ustawie w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 7. Ośrodek może - po otrzymaniu upoważnienia od Prezydenta Miasta Wejherowa wraz z dofinansowaniem - zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie 

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Wejherowa. 

3. Dyrektor Ośrodka działa w granicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych udzielonego przez Prezydenta Miasta. 

4. Dyrektor Ośrodka dokonuje w imieniu Gminy Miasta Wejherowa czynności prawnych w zakresie tzw. zwykłego zarządu w sprawach określonych Statutem Ośrodka oraz zastępuje Gminę Miasta Wejherowa w tychże sprawach przed wszystkimi sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta. 

5. Dyrektor Ośrodka podejmuje wszelkie inne decyzje w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka. 

6. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz w podległych mu jednostkach. 

§ 9. 1. W skład Ośrodka wchodzą: 

1) Dział Pomocy Środowiskowej, 

2) Dział Pomocy Instytucjonalnej, 

3) Dział Finansowo – Księgowy, 

4) Dział Administracyjny, 

5) Samodzielne Stanowiska, 

6) Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 

2. Dyrektor Ośrodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. 

3. Stanowiska pracy w Ośrodku tworzy i znosi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Rozdział 4
Gospodarka majątkowa i finansowa 

§ 10. Działalność Ośrodka jest finansowana na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta ze środków budżetu Gminy Miasta Wejherowa oraz dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych. 

§ 11. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych; w szczególności może przyjmować i dysponować na cele statutowe darami rzeczowymi, środkami finansowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi. 

§ 12. 1. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną, do której stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. 

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe. 

2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarką majątkową odpowiada Dyrektor Ośrodka. 

§ 14. System kontroli zarządczej w Ośrodku określa regulamin nadawany przez Dyrektora Ośrodka. 

§ 15. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta. 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe 

§ 16. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miasta. 

2. Zmiany statutu wymagają trybu właściwego dla jego ustalenia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 07-07-2011 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2011 13:41