Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/505/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej

Uchwała Nr VIIIk/XXXVI/505/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.  559 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą nr VIIIk/VII/61/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej, po stwierdzeniu, że nie zostały  naruszone ustalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa uchwalonego Uchwałą Nr VIIIk/XVI/210/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2020 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej, zwaną dalej ?planem?.

2. Plan stanowi zmianę ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, uchwalonego Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r.  (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zm.) zmienionego we fragmencie objętym granicami niniejszego planu Uchwałą Nr VIk/XLVI/549/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 3235).

§ 2. 1. Plan, o którym mowa w § 1, składa się z części tekstowej, zwanej dalej ?tekstem planu? oraz z części graficznej, zwanej dalej ?rysunkiem planu?.

2.  Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 500, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dane przestrzenne, o których w art. 67c ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Definicje pojęć użytych w tekście planu:

1) karta terenu: przepisy szczegółowe odnoszące się do terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych, wyrażająca stosunek tej powierzchni do powierzchni działki budowlanej;

3) stawka procentowa: podstawa do ustalenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, zgodnie z  art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) teren: obszar wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, którego przeznaczenie zostało określone w § 8 w karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń i infrastrukturę techniczną;

5) wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami: wysokość mierzona od projektowanego poziomu terenu do najwyższego punktu tego obiektu, dla masztów telekomunikacyjnych do najwyższego punktu tego obiektu.

2. Obszar objęty planem, o łącznej powierzchni 0,26 ha, dzieli się na dwa tereny oddzielone liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi: symbol cyfrowy oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu, zgodnie z pkt 2 karty terenu.

3. Położenie linii rozgraniczających terenu dla celów geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem granic ewidencyjnych działek, wzdłuż których występują, a w przypadku, gdy linia ta nie biegnie wzdłuż granicy działek, poprzez odczyt wymiaru w odniesieniu do osi linii rozgraniczającej z rysunku planu.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Zasady ochrony walorów krajobrazowych środowiska, przyrody i warunków klimatycznych:

1) przy realizacji ustaleń planu zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną, dziko występujących grzybów objętych ochroną; ustalenia powyższe nie stanowią przesłanki do uzyskania stosownych zezwoleń odpowiednich organów na odstępstwa od zakazów w stosunku do ochrony chronionych gatunków;

2) dla kształtowania powierzchni biologicznie czynnych, zieleni izolacyjnej, nasadzeń drzew należy stosować gatunki rodzime zgodne z warunkami siedliskowymi z udziałem gatunków zimozielonych, w formie grup drzew i krzewów oraz z wykorzystaniem istniejących zadrzewień i zakrzewień;

3) ewentualną, konieczną i planowaną wycinkę drzew przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków.

2. Zasady racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania gruntami:

1) ustala się nakaz:

a) zebrania wierzchniej warstwy gruntu (gleby) przed wykonaniem robót budowlanych w celu jej późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno ? porządkowych,

b) ograniczenia wykonywania budowlanych prac ziemnych do terenu lokalizacji miejsc postojowych i dojazdów do nich oraz realizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

2) ustala się zakaz wprowadzania zmian w rzeźbie terenu, powodujących niekorzystny wpływ na tereny sąsiednie;

3. Zasady ochrony powietrza, wód, gleby i ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi:

1) planowane zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczania cieków oraz nie może trwale zmieniać stosunków wodnych w obszarze objętym planem i w terenach przyległych;

2) teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110; należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami: nie dotyczy;

5) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Zasady lokalizacji zabudowy i zagospodarowania terenów dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia i zdrowia ludzi:

1) zakaz lokalizowania:

a) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego,

b) przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,

c) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem biomasy oraz z biopłynów oraz wykorzystujących energię wiatru umieszczonych na maszcie i wyposażonych w śmigło lub pionową turbinę (nie dotyczy urządzeń zasilających punkty oświetleniowe);

2) obowiązuje nakaz stosowania w realizacji obiektów i prowadzonej działalności rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed zanieczyszczeniami;

3) zakres uciążliwości dla środowiska z racji poszczególnych funkcji winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4) dla prowadzonej działalności ustala się wymóg spełnienia obowiązujących przepisów szczególnych ochrony środowiska (w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych).

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach układu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r. oraz z dnia 04.10.2011 r. pod numerem 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o sygn. DOZ-OAiK-6700-/415/11 z dn. 04.10.2011 r. - w strefie  restauracji urbanistycznej. W strefie obowiązuje ochrona historycznego układu przestrzennego i jego struktury, historycznego układu ulic i placów oraz historycznej zieleni a także ograniczenie gabarytów budynków i wysokości obiektów budowlanych.

2. Wszelkie działania winny uwzględniać elementy chronione, sąsiedztwo zabytkowego zespołu dworca kolejowego oraz historycznej alei lipowej ul. Dworcowej, ujętych w ewidencji zabytków, a także oś widokową wzdłuż ul. Dworcowej na zespół dworca.

3. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie strefy oraz projekty podziału działek w obrębie strefy należy prowadzić na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki  nad zabytkami.

4. Obowiązuje nakaz zachowania występującego w terenie starodrzewu, dopuszcza się zabiegi  pielęgnacyjne; wycinka możliwa jest jedynie ze względu na zły stan fitosanitarny, w przypadku wycinki obowiązuje zasada kompensacji przyrodniczej 1:1 z zastosowaniem szlachetnych gatunków liściastych i z uwzględnieniem warunków siedliskowych;

5. Roboty ziemne albo zmiana dotychczasowej działalności, mogące doprowadzić do  przekształcenia lub zniszczenia zabytków archeologicznych, wymagają prowadzenia badań archeologicznych na zasadach uregulowanych w przepisach odrębnych.

§ 6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Powiązanie obszaru objętego planem z układem zewnętrznym: w oparciu o ulice przyległe do obszaru objętego planem: ul. Kwiatową i ul. Dworcową.

2. Wskaźniki miejsc do parkowania: nie dotyczy.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Ustala się:

1) możliwość budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych i innych urządzeń infrastruktury technicznej bezpośrednio przy granicy działek budowlanych i/ lub w odległości 1,50 m od tej granicy.

2. Zasady zaopatrzenia w wodę:

1) z sieci wodociągowej;

2) przy planowaniu sieci wodociągowej uwzględnić zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Zasady odprowadzenia ścieków: nie dotyczy.

4. Zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) wody zagospodarować na terenie własnej działki budowlanej (terenie objętym inwestycją), dopuszcza się odprowadzenie do kanalizacji deszczowej położonej poza obszarem objętym planem;

2) zakaz spływu wód na sąsiednie działki budowlane i tereny.

5. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: zasilanie w energię elektryczną w oparciu o  istniejące i projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne na podstawie warunków ustalonych przez zarządcę sieci.

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło i gaz: nie dotyczy.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe odnoszące się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 8. 1. Karta terenu 1.KS

1) powierzchnia terenu: 0,2145 ha;

2) przeznaczenie terenu: teren obsługi komunikacji samochodowej - publiczny parking naziemny dla samochodów osobowych;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy;

b) wysokość i forma zabudowy:

- budynki: nie dotyczy

- inne obiekty budowlane: wysokość do 8 m;

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy: nie dotyczy;

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  25% powierzchni działki budowlanej;

e) intensywność zabudowy: nie dotyczy;

4) szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) w terenie nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, o których mowa w przepisach odrębnych;

b) w przypadku scalenia i podziału nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych a także innych podziałów, obowiązują następujące zasady podziału na działki budowlane:

- minimalna wielkość działki: dowolna,

- szerokość frontu działek: dowolna,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny,

- dopuszcza się podziały korygujące i porządkujące;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zgodnie z § 4;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: zgodnie z § 5;

7) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenów nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: zgodnie z pkt 6;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) wyklucza się lokalizację budynków;

b) w zachodniej i w południowej części terenu wprowadza się zieleń izolacyjną ? jak oznaczono na rysunku planu;

10) zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) dostępność drogowa: od ul. Kwiatowej przez teren 2.KDL i/lub od ul. Dworcowej;

b) minimalne wskaźniki parkingowe: nie dotyczy;

11) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: według  ustaleń zawartych w § 7;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

13) ustala się stawkę procentową w wysokości: 0%.

2. Karta terenu 2.KDL

1) powierzchnia terenu: 0,0455 ha;

2) przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych ? droga lokalna;

3) parametry i wyposażenie: szerokość w liniach rozgraniczających ? zgodnie z rysunkiem planu,

4) powiązanie z układem zewnętrznym: poprzez ul. Kwiatową i/lub ul. Dworcową;

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zgodnie z § 4;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego: zgodnie z § 5;

7) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy, w granicach terenów nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: zgodnie z § 5;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się;

10) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: według  ustaleń zawartych w § 7.

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) ustala się stawkę procentową w wysokości: 0%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 10. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu ?miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, uchwalony Uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r.  (t. j. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zm.), zmieniony we fragmencie objętym granicami niniejszego planu Uchwałą Nr VIk/XLVI/549/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 3235).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/505/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/505/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 503) Rada Miasta Wejherowa  rozstrzyga co następuje:

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa  w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej wyłożony został do publicznego wglądu od 27.06.2022 r. do 18.07.2022 r. Termin składania uwag podany został w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i upłynął w dniu 02.08.2022 r.

2. W okresie udostępnienia projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz w ustalonym terminie składania uwag nie złożono uwag ani wniosków do ww. dokumentów.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/505/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa  w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miasta Wejherowa  rozstrzyga co następuje:

 1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa  w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadań własnych gminy.

 2. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej występują inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej zaliczone do zadań własnych gminy: budowa parkingu naziemnego. Inwestycja będzie realizowana ze środków budżetowych gminy.


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/505/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.
Zalacznik4.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-09-2022 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 29-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2022 14:47