Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXV/476/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza

Uchwała Nr VIIIk/XXXV/476/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIIIk/XXIII/294/2020 Rady Miasta Wejherowa, z dnia 15 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, uchwalonego Uchwałą Nr VIIIk/XVI/210/2020 Rady Wejherowa, z dnia 17 marca 2020 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni około 0,23 ha, którego granice określono na załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3;

4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4.

§ 3. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające ustaleń w zakresie:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych; obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. 1. Plan zawiera dwustopniowy układ ustaleń:

1) ustalenia ogólne, obowiązujące na całym obszarze planu, zawarte w rozdziałach 2-11;

2) ustalenia szczegółowe, obowiązujące dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, zawarte w rozdziale 12.

2. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują jednocześnie ustalenia ogólne i szczegółowe.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garażowym ? należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, garażowy lub łączący obie funkcje;

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12 stopni;

3) dachu stromym ? należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci większym niż 12 stopni;

4) dachu symetrycznym ? należy przez to rozumieć dach, którego połacie mają ten sam kąt nachylenia względem płaszczyzny pionowej zawierającej wspólną kalenicę;

5) miejsce postojowe - należy przez to rozumieć miejsce na samochód wydzielone na terenie nieruchomości, w budynku lub pod wiatą;

6) miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ? należy przez to rozumieć miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych działki budowlanej na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację budynków. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków. Dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy, z zachowaniem skrajni drogi publicznej, takich elementów jak:

1) wykusze, zadaszenia nad wejściami ? nie więcej niż 1m poza wyznaczoną linię zabudowy,

2) gzymsy, okapy ? nie więcej niż 0,5 m poza wyznaczoną linię zabudowy.

Dopuszcza się dodatkowo wysunięcie elewacji budynku poza nieprzekraczalną linię zabudowy w przypadku realizacji zewnętrznej termomodernizacji nie więcej niż 0,3 m poza wyznaczoną linię zabudowy;

8) powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, którego definicja zawarta jest w przepisach odrębnych;

9) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej na powierzchnię tej działki budowlanej. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych innych niż budynki, części budynków nie wystających ponad powierzchnię terenu, tarasów, schodów zewnętrznych niezabudowanych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych i oświetlenia zewnętrznego. Powierzchnia zabudowy w ustaleniach szczegółowych określona jest w stosunku do powierzchni działki budowlanej;

10) stanie istniejącym ? należy przez to rozumieć stan na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały;

11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć rodzaje usług niekonfliktowych w stosunku do funkcji mieszkaniowej. Do usług nieuciążliwych nie zalicza się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, oraz takich, które mogą powodować negatywne oddziaływanie na otoczenie, wynikające z przekroczenia standardów środowiskowych określonych przepisami prawa, powodowane między innymi emisją pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania i zakłócenia elektroenergetyczne, a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń generujących ten ruch, w szczególności warsztat mechaniki pojazdowej, warsztat wulkanizacyjny, usługi transportowe;

12) zabudowie usługowo-mieszkaniowej ? należy przez to rozumieć zabudowę łączącą funkcję usługową i mieszkaniową wielorodzinną.

§ 6. Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol cyfrowy oznaczający numer terenu;

4) symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy;

6) strefa konserwacji urbanistycznej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa;

7) budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasta Wejherowa.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 7. Obszar planu obejmuje łącznie 6 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 1 oraz symbolem literowym U,UMW, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zabudowy usługowej albo usługowo-mieszkaniowej;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 2 i 3 oraz symbolem literowym MW,U, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej;

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 01 oraz symbolem literowym KDL, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren drogi publicznej klasy lokalnej;

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 02 i 03 oraz symbolem literowym KDD oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. W granicach obszaru objętego planem ustala się spójne zasady dotyczące wykończenia elewacji oraz geometrii, pokrycia i kolorystyki dachów w nowych budynkach, a także sposobu lokalizacji budynków na działce, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

2. W przypadku przebudowy, rozbudowy, czy nadbudowy budynków istniejących, dopuszcza się stosowanie dotychczasowych materiałów i kolorystyki dachu oraz elewacji.

3. Zakazuje się lokalizacji balkonów na elewacjach budynków od strony dróg publicznych.

4. Na terenach U,UMW i MW,U dopuszcza się lokalizację budynków ścianą bez okien bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy.

5. Dopuszcza się realizację zewnętrznej termomodernizacji budynku istniejącego na terenie 2-MW,U wraz z wykuszem zlokalizowanym nad terenem 03-KDD.

6. W granicach planu zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych o ścianach z blachy lub z prefabrykowanych przęseł betonowych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 9. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1) tereny oznaczone symbolami literowymi: U,UMW i MW,U pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi wskazującymi rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego;

3) zapewnienie ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody;

4) użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

5) uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie działalnością gospodarczą, a powodowane przez emisję pyłów, gazów, odorów, hałas, wibracji, promieniowania i zakłócenia elektroenergetyczne, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, odpowiednich dla przeznaczenia poszczególnych terenów;

6) zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych na działki sąsiednie;

7) realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejących warunków stanu czystości powietrza zarówno na obszarze objętym planem, jak i na terenach sąsiednich;

8) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa o odpadach;

9) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów grzewczych w budynkach;

10) przy zagospodarowaniu działki budowlanej zielenią stosować zróżnicowane gatunki drzew i krzewów, zgodne z lokalnymi warunkami siedliskowymi.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych

§ 10. Obszar objęty planem położony jest w całości w strefie konserwacji urbanistycznej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26 lutego 1979 r., l. dz. IX/0138/79 pod nr 957 (dawny numer rejestru 818), zmienionej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 4 października 2011 r. l. dz.DOZ-OAiK-6700/415/11, dla którego wprowadza się ścisłą ochronę konserwatorską na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów dysharmonizujących w kompozycji założenia danego obszaru zabytkowego;

2) zachowanie istniejących budynków z dopuszczeniem ich remontu, nadbudowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania oraz dopuszczenie budowy nowych obiektów budowlanych na zasadach określonych w planie, z zastrzeżeniem §11 pkt 2;

3) od strony ulicy Mickiewicza ochronę walorów krajobrazowych i ekspozycyjnych pierzei, w tym szerokości frontów kamienic i podstawowe gabaryty tworzące zasadę kompozycji zabudowy;

4) nakaz prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku robót ziemnych albo zmiany dotychczasowej działalności mogących prowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytków archeologicznych.

§ 11. W granicach obszaru objętego planem, na terenie 3-MW,U, zlokalizowany jest budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasta Wejherowa, dla którego:

1) ustala się ochronę charakterystycznych cech zabudowy takich jak: lokalizacja, forma i bryła budynku, kształt dachu, kąt nachylenia połaci dachu, pokrycie dachu, kompozycja elewacji (w tym rozmieszczenie, kształt i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, podziały architektoniczne elewacji), detal architektoniczny (w tym podziały stolarki okiennej i drzwiowej, obramienia otworów okiennych i drzwiowych, boniowania, gzymsy itp.), materiał i kolorystyka elewacji (w tym ceglane fragmenty elewacji);

2) zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Przestrzeń publiczną stanowią drogi publiczne.

3. Dopuszcza się urządzenie przestrzeni publicznych na pozostałych terenach, niewymienionych w ust. 2.

4. Obowiązuje nakaz zagospodarowania przestrzeni publicznych w sposób zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

5. W obrębie nowo tworzonych przestrzeni publicznych, nakazuje się stosowanie jednolitego, zharmonizowanego w formie, materiale i kolorze wyposażenia powtarzalnego, takiego jak np. latarnie, ławki, donice, kwietniki, kosze na śmieci, barierki, słupki, stojaki na rowery, itp.

Rozdział 7.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 13. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą działek budowlanych wydzielanych wyłącznie dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dojść i dojazdów do działek budowlanych.

3. Parametr dotyczący minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej określony w ustaleniach szczegółowych odnosi się wyłącznie do możliwości podziału terenu na działki budowlane, co nie wyklucza możliwości zabudowy istniejących działek o mniejszej powierzchni lub wydzielenia mniejszej działki gruntu w celu regulacji granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami, poprawy funkcjonowania działki sąsiedniej czy regulacji stanów prawnych.

4. Obszar objęty planem stanowi zabudowę śródmiejską.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki procedury scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 14. 1. Nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. W zakresie warunków scalania i podziału działek ustala się:

1) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek: 300m2;

2) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek budowlanych: 15m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90 stopni z tolerancją do 5%.

3. Ustalenia ust. 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla stacji transformatorowych lub innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dojść i dojazdów.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15. 1. Ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi i wiedzą techniczną.

2. W odległości 2m od istniejącej sieci cieplnej 2x DN50 ustala się zakaz nasadzeń drzew.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 16. 1. Obsługę komunikacyjną terenów ustala się z istniejących, przyległych dróg publicznych, w tym poprzez dojścia i dojazdy.

2. Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają: publiczne drogi gminne (ul. Świętego Jacka, ul. Świętej Anny) oraz publiczna droga powiatowa nr 1484G ? ul. Adama Mickiewicza (przyległa do granicy planu).

3. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych:

1) ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych w ilości wynikającej z programu inwestycji w obrębie działek budowlanych, tj.:

a) dla nowej zabudowy mieszkaniowej należy przyjąć co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

b) dla przebudowywanej, rozbudowywanej lub nadbudowywanej zabudowy mieszkaniowej należy przyjąć co najmniej 1 miejsce postojowe na każdy nowy lokal mieszkalny,

c) dla zabudowy, w której nastąpi zmiana sposobu użytkowania na funkcję mieszkaniową, należy przyjąć co najmniej 1 miejsce postojowe na każdy nowy lokal mieszkalny;

2) dla zabudowy usługowej nie ustala się minimalnej liczby miejsc postojowych;

3) jednocześnie należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeśli liczba miejsc wynosi 6-15, 2 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc jeśli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100;

4) wymagana minimalna liczba miejsc postojowych to liczba obliczona według bilansu miejsc postojowych i zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej.

§ 17. Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 18. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie całego obszaru planu z sieci wodociągowej;

2) wodę dla celów p.poż. w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, należy zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie energetyczne terenów objętych planem z istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych, przy czym dopuszcza się pozyskiwanie energii z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji. Wyklucza się energię wiatrową. Uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują lub z którym sąsiadują;

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych niskich i średnich napięć wyłącznie jako sieci kablowych;

3) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych.

3. W zakresie zaopatrzenie w energię cieplną ustala się zasilanie w ciepło z sieci ciepłowniczej, z kotłowni lokalnych lub z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, z zastosowaniem urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej z wykorzystaniem paliw ekologicznych lub źródeł odnawialnych o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji. Wyklucza się energię wiatrową. Uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują lub z którym sąsiadują.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się zaopatrzenie w gaz do celów bytowych lub grzewczych z sieci gazowej;

2) należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej na podstawie przepisów odrębnych i wiedzy technicznej.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów i z nawierzchni utwardzonych w obrębie własnej nieruchomości;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

3) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych nie spełniające określonych przepisami norm powinny być podczyszczone do obowiązujących parametrów przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej;

5) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych.

7. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się:

1) uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;

2) przy opracowaniu projektów budowlanych uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, od której należy zachować odległość zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. W zakresie gospodarowania odpadami stałymi ustala się gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i przepisami odrębnymi.

§ 19. 1. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 2.

2. Nowe sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg.

3. W przypadku braku możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się realizację tych sieci na pozostałych terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów.

Rozdział 12.
Ustalenia szczegółowe

§ 20. Dla terenu 1-U,UMW (o powierzchni ok. 0,08 ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej albo usługowo-mieszkaniowej, bez ustalania proporcji między funkcjami. Na terenie:

1) w parterach budynków ustala się nakaz lokalizacji lokali usługowych dostępnych z ulicy Świętej Anny;

2) ustala się lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych;

3) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczo-garażowych;

4) dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnej.

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 80%;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 4,0;

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9;

5) minimalna powierzchnia działki budowlanej: w liniach rozgraniczających terenu;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;

8) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków mieszkalno-usługowych, usługowych: 13m,

b) budynków gospodarczo-garażowych: 7m;

9) minimalna wysokość budynków mieszkalno-usługowych, usługowych: 9m, przy czym dopuszcza się: mniejszą wysokość fragmentu budynku na powierzchni nie większej niż 20 % powierzchni zabudowy budynku;

10) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, mierzony przed głównym wejściem do budynku;

11) geometria i pokrycie dachu:

a) dla budynków mieszkalno-usługowych i usługowych dachy strome, symetryczne dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20 do 35 stopni, pokryte dachówką w naturalnym kolorze spieku ceramicznego lub blachą w odcieniach szarości, przy czym dopuszcza się dachy płaskie i pulpitowe o pokryciu bitumicznym,

b) dla budynków gospodarczo-garażowych dachy płaskie kryte papą,

c) dla oficyn i budynków gospodarczo-garażowych zlokalizowanych w głębi działki dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35 stopni kryte dachówką w naturalnym kolorze spieku ceramicznego oraz dachy płaskie kryte papą,

d) w połaciach dachów stromych dopuszcza się lokalizację okien połaciowych i lukarn, przy czym dla lukarn dopuszcza się dachy pulpitowe lub dwuspadowe symetryczne,

e) zakaz dachów mansardowych;

12) wykończenie elewacji w nawiązaniu do historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa; dopuszcza się wyłącznie stonowaną kolorystykę.

3. Zasady lokalizacji nowych budynków: budynki należy lokalizować główną kalenicą lub ścianą frontową równolegle do linii zabudowy wyznaczonej wzdłuż ulicy Św. Anny.

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16 i § 17.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie
z § 18 i § 19.

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

§ 21. Dla terenu 2-MW,U (o powierzchni ok. 0,02 ha) oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, bez ustalania proporcji między funkcjami. Na terenie dopuszcza się lokalizację:

1) usług wyłącznie nieuciążliwych;

2) budynków gospodarczo-garażowych;

3) kondygnacji podziemnej.

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 85%;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 4,25;

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,25;

5) minimalna powierzchnia działki budowlanej: w liniach rozgraniczających terenu;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 5%;

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 4;

8) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych: 12m,

b) budynków gospodarczo-garażowych: 7m;

9) minimalna wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych: 9m, przy czym dopuszcza się mniejszą wysokość fragmentu budynku na powierzchni nie większej niż 20 % powierzchni zabudowy budynku;

10) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,7m ponad poziom terenu, mierzony przed głównym wejściem do budynku;

11) geometria i pokrycie dachu:

a) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych dachy strome, symetryczne, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20 do 35 stopni, pokrytych dachówką w naturalnym kolorze spieku ceramicznego lub blachą w odcieniach szarości, z dopuszczeniem dachów płaskich krytych papą,

b) dla budynków gospodarczo-garażowych dachy płaskie kryte papą,

c) dla oficyn i budynków gospodarczo-garażowych zlokalizowanych w głębi działki dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35 stopni kryte dachówką w naturalnym kolorze spieku ceramicznego, blachą lub papą,

d) w połaciach dachów stromych dopuszcza się lokalizację okien połaciowych i lukarn, przy czym dla lukarn dopuszcza się dachy pulpitowe lub dwuspadowe symetryczne,

e) zakaz dachów mansardowych;

12) wykończenie elewacji materiałami harmonizującymi z istniejącą zabudową historyczną.

3. Budynki należy lokalizować główną kalenicą lub ścianą frontową równolegle do linii zabudowy wyznaczonej wzdłuż ulicy Św. Anny lub ulicy Mickiewicza.

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16 i § 17.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie
z § 18 i § 19.

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

§ 22. Dla terenu 3-MW,U (o powierzchni ok. 0,03 ha) oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej, bez ustalania proporcji między funkcjami. Na terenie dopuszcza się lokalizację:

1) usług wyłącznie nieuciążliwych;

2) budynków gospodarczo-garażowych;

3) kondygnacji podziemnej.

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) zasady kształtowania zabudowy:

a) elewacje frontowe budynków należy lokalizować od strony nieprzekraczalnej linii zabudowy,

b) budynki zlokalizowane na tej samej działce lub na działkach sąsiednich mogą być ze sobą styczne,

c) ściany szczytowe bez otworów okiennych i drzwiowych mogą być usytuowane bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od niej;

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): jak w stanie istniejącym;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: jak w stanie istniejącym;

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: jak w stanie istniejącym;

6) minimalna powierzchnia działki budowlanej: w liniach rozgraniczających terenu;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: jak w stanie istniejącym;

9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych: jak w stanie istniejącym;

10) maksymalna wysokość zabudowy: jak w stanie istniejącym;

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: jak w stanie istniejącym;

12) geometria dachu: jak w stanie istniejącym;

13) wykończenie elewacji budynku gospodarczo-garażowego materiałami harmonizującymi z istniejącą zabudową historyczną.

3. Budynki należy lokalizować ścianą frontową równolegle do linii zabudowy wyznaczonej wzdłuż ulicy A. Mickiewicza.

4. Na terenie zlokalizowany jest budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasta Wejherowa, dla którego obowiązują ustalenia zgodnie z § 11.

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: zgodnie z § 16 i § 17.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie
z § 18 i § 19.

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

§ 23. Dla terenu 01-KDL, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy lokalnej - ul. A. Mickiewicza.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszczenie lokalizacji:

1) wiaty przystankowej komunikacji miejskiej;

2) zieleni.

4. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

§ 24. Dla terenu 02-KDD, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy dojazdowej - ul. Św. Jacka.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszczenie lokalizacji zieleni.

4. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

§ 25. Dla terenu 03-KDD, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy dojazdowej ? ul. Św. Anny wraz z poszerzeniem w formie placu miejskiego.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszczenie wydzielenia dla ruchu pieszego i kołowego wspólnej nawierzchni.

4. Dopuszczenie lokalizacji:

1) miejsc postojowych;

2) wiaty przystankowej komunikacji miejskiej;

3) sezonowych ogródków gastronomicznych;

4) zieleni.

5. Miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 26. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu Uchwała Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012 r., poz. 4569 ze zmianami), zmieniona Uchwałą Nr VIIk/X/103/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2354).

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 28. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W ramach wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od 15 marca 2022 r. do 05 kwietnia 2022 r., w ustalonym terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2022 r., do projektu planu nie wypłynęła żadna uwaga.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM

1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w granicach, w których uprzednio obowiązywała ?zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka?, uchwalona uchwałą nr VIIk/X/103/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r.

Tereny objęte zmianą planu, są zabudowane i położone są w granicach zabudowy miejskiej. W granicach planu występuje sieć wodociągowa, elektroenergetyczna kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza i telekomunikacyjna. Obszar objęty zmianą planu posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej oraz infrastruktury drogowej. W związku z powyższym nie wystąpi w ogóle lub wystąpi tylko w niewielkim zakresie, konieczność budowy sieci infrastruktury technicznej i drogowej w związku z uchwaleniem planu. Może wystąpić konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury.

2. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących wykonawstwo robót drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z innymi branżami infrastruktury technicznej, co pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych. Podejmując decyzje o budowie infrastruktury, trzeba się jednak kierować rachunkiem ekonomicznym i uruchamiać takie programy, które zapewniają uzyskiwanie określonego potencjału infrastruktury przy możliwie najniższych nakładach jednostkowych. Chodzi o wybór takich rozwiązań i programów budowy, udoskonaleń lub rozbudowy infrastruktury, które dają gwarancję możliwie szybkiej realizacji całego zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji lokalizacyjnej.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

űródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania projektu budżetu.

Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty realizujące zamknięte zadania, w ramach których jednoznacznie można skalkulować koszty oraz ściśle zdefiniować efekty na poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów można ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (modernizacja):

I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny, niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki finansowej:

I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

II. űródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny.

III. Koszty realizacji zadań będą każdorazowo określane na podstawie indywidualnych wycen i kosztorysów.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-06-2022 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 30-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2022 14:08