Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała NR VIk/VI/55/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Uchwała Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

1 108 747 

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

9 705 328 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 3


o kwotę


8 596 581 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: 

 

1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

127 202 011 zł

113 554 339 zł
13 647 672 zł

2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

151 631 943 zł

111 426 181 zł
40 205 762 zł

3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe

24 429 932 zł
26 080 596 zł

w tym:

 

- kredyt bankowy krajowy
- wolne środki

11 500 000 zł
14 580 596 zł

5. Rozchody budżetowe

1 650 664 zł

z przeznaczeniem na:

 

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 650 664 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 226 249 zł. 


§ 5. Ustala się wydatki na ochronę środowiska w wysokości 143 482 zł. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

D O C H O D Y 

 

Zwiększa się dochody budżetu miasta

o kwotę 2 157 889 zł

 

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

652 657 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

4 976 zł

 

2310

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

4 976 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

647 681 zł

 

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

647 681 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

647 681 zł

630

 

Turystyka

25 589 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

25 589 zł

 

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

25 589 zł

 

 

w tym środki z Unii Europejskiej

25 589 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 037 400 

 

 

1/ Dochody bieżące

240 000 zł

 

0750

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

240 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

797 400 zł

 

0770

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

797 400 zł

758

 

Różne rozliczenia

438 758 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

438 758 zł

 

2920

- część oświatowa subwencji ogólnej

438 758 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 485 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

3 485 zł

 

2320

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3 485 zł

 

Zmniejsza się dochody budżetu miasta

o kwotę 1 049 142 zł

 

Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

875 596 

 

 

1/ Dochody bieżące

875 596 zł

 

0010

- podatek dochodowy od osób fizycznych

875 596 zł

801

 

Oświata i wychowanie

127 655 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

127 655 zł

 

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

127 655 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

127 655 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

45 891 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

45 891 zł

 

6207

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

39 007 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

39 007 zł

 

6209

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 884 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

W Y D A T K I 

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta

o kwotę 9 765 797 zł

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

 

Transport i łączność

935 574 zł

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

27 450 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

27 450 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

27 450 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

908 124 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

808 124 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

562 824 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

89 730 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej

89 730 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –współfinansowanie programów i projektów

155 570 zł

630

 

Turystyka

25 000 zł

 

63095

Pozostała działalność

25 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

25 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

25 000 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 938 200 zł

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

854 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

290 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

290 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

564 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

564 000 zł

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 084 200 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

188 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

188 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

896 200 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

896 200 zł

710

 

Działalność usługowa

140 000 zł

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

90 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

90 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

90 000 zł

 

71095

Pozostała działalność

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

50 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000 zł

750

 

Administracja publiczna

336 000 zł

 

75022

Rady gmin

42 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

42 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

42 000 zł

 

75023

Urzędy gmin

244 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

244 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

150 500 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

92 000 zł

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

50 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

50 000 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 000 zł

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

15 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000 zł

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

11 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

7 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

4 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

4 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

948 758 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

770 758 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

165 758 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

165 758 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

605 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

605 000 zł

 

80104

Przedszkola

80 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

80 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

80 000 zł

 

80110

Gimnazja

60 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

60 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

60 000 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

38 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

38 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 906 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 094 zł

851

 

Ochrona zdrowia

154 305 zł

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

154 305 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

154 305 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

154 305 zł

852

 

Pomoc społeczna

400 000 zł

 

85202

Domy pomocy społecznej

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

300 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

300 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

300 000 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 217 zł

 

85395

Pozostała działalność

8 217 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

8 217 zł

 

 

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 583 zł

 

 

W tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej

3 583 zł

 

 

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

4 634 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

350 876 zł

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

232 394 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

232 394 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

232 394 zł

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

50 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000 zł

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

53 482 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

53 482 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

53 482 zł

 

90095

Pozostała działalność

15 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

15 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

15 000 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 442 867 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 993 382 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

80 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

80 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

3 913 382 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

217 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

594 076 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej

594 076 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –współfinansowanie programów i projektów

3 102 306 zł

 

92116

Biblioteki

3 485 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

3 485 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

3 485 zł

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

446 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

430 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

400 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

16 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

16 000 zł

926

 

Kultura fizyczna

60 000 zł

 

92695

Pozostała działalność

60 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

60 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

60 000 zł

 

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta

o kwotę 60 469 zł

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

kwota

600

 

Transport i łączność

27 418 

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

27 418 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

27 418 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

27 418 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

2 000 zł

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 000 zł

852

 

Pomoc społeczna

1 051 zł

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

51 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

51 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

51 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000 zł

926

 

Kultura fizyczna

30 000 zł

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

30 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

30 000 zł

 

 

- dotacje na zadania bieżące

30 000 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy na 2011 rok 

§

Wyszczególnienie

Plan 2010 r.

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

 

Przychody

 

 

 

 

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

17 000 000 zł

5 500 000 zł

 

11 500 000 zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

484 015 zł

 

14 096 581 zł

14 580 596 zł

 

Razem

17 484 015 zł

5 500 000 zł

14 096 581 zł

26 080 596 zł

 

Rozchody

 

 

 

 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 650 664 zł

 

 

1 650 664 zł

 

Razem

1 650 664 zł

 

 

1 650 664 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/VI/55/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011 

Dział

Rozdział

Nazwa zakładu

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Ogółem

Koszty

Stan środków
obrotowych
na koniec roku

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900

90017

Zakład Usług Komunalnych - działalność bieżąca

1 094 726,00

16 870 000,00

17 964 726,00

16 707 726,00

1 257 000,00

17 964 726,00

 

 

OGÓŁEM

1 094 726,00

16 870 000,00

17 964 726,00

16 707 726,00

1 257 000,00

17 964 726,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-04-2011 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Glaza Leszek Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 19-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2011 08:09