Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/292/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach

Uchwała Nr VIIIk/XXIII/292/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów
w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.  zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 712 z późn.  zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłaty za postój pojazdów samochodowych na niżej wymienionych niestrzeżonych parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym w Wejherowie, zarządzanych przez Gminę Miasta Wejherowa:

a) na części działki nr 255 obr.15 (przy ulicy Kościuszki),

b) parking na działkach nr 361/4 i nr 388/1 obr.15 (przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Św. Jacka),

c) parking na części działki nr 171/10 obr.15 (pomiędzy ul. Wałową i ul. Pucką),

d) parking na działkach nr 63/16, 62/24, 62/25, 330, 63/9 obr.16 i części działki nr 328 obr. 16 (pomiędzy ul. Dworcową i ul. Sobieskiego).

2. Ustala się następujące rodzaje opłat za postój na parkingach wymienionych w § 1 ust. 1:

a) opłata minimalna za postój pojazdu do 30 min wynosi 1,00 zł,

b) opłata  za postój pojazdu za pierwszą godzinę postoju wynosi 2,00 zł,

c) opłata  za postój pojazdu za drugą  godzinę postoju wynosi 2,40 zł,

d) opłata  za postój pojazdu za trzecią  godzinę postoju wynosi 2,80 zł,

e) opłata  za postój pojazdu za czwartą godzinę postoju i następne wynosi 2,00 zł,

f) opłatę abonamentową miesięczną od jednego pojazdu 80 zł,

g) opłatę abonamentową całodniową od jednego pojazdu 15 zł.

h) odszkodowanie całodniowe za bezumowne korzystanie z miejsca postojowego od jednego pojazdu-200zł (odszkodowanie egzekwowane w drodze powództwa sądowego przed sądem powszechnym). W przypadku nieuiszczenia odszkodowania całodniowego  w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.11.2015r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2017r poz.478), a także wszelkimi  innymi kosztami związanymi z egzekwowaniem należności w drodze powództwa sądowego.

i) odszkodowanie całodniowe za bezumowne korzystanie z miejsca postojowego od jednego pojazdu-100zł, w przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni od dnia bezumownego korzystania z miejsca postojowego na konto Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie.

3. Opłatę za postój na parkingach wymienionych w ustępie § 1 ust.1 pobiera się w dni robocze: od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 900 do 1700.

4. Opłat za postój na parkingach wymienionych w ustępie § 1 ust.1   nie pobiera się w soboty, niedziele i w dni świąteczne.

5. Ustalanie wysokości opłat za postój na parkingach wymienionych w § 1 ust. 1 oraz ustalenie wysokości odszkodowania całodniowego za bezumowne korzystanie z miejsca postojowego powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 2. 1. Z opłat za postój na parkingach wymienionych w § 1 zwalnia się:

a) kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich,

b) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno?kanalizacyjnego) podczas usuwania awarii,

c) kierujących oznakowanymi pojazdami należącymi do floty samochodów współdzielonych, przez które rozumie się oznakowane samochody osobowe wynajmowane odpłatnie, udostępniane użytkownikom 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w sposób samoobsługowy, przy pomocy aplikacji interaktywnej.

2. Pojazdy zaopatrzenia, osób niepełnosprawnych oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym podlegają tym samym zasadom, co pojazdy pozostałych użytkowników w strefie płatnego parkowania.

§ 3. 1. Opłaty o jakich mowa w § 1 ust. 2  pkt. a, b, c, d, e  wnosi się  z  góry poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie (urządzeniu kasująco-rejestrującym wydającym bilet parkomatowy potwierdzający dokonanie opłaty) lub poprzez system płatności mobilnych wykorzystywany przez jednostkę organizacyjną zajmującą się obsługą stref płatnego parkowania.

2. Opłaty abonamentowe wymienione w § 1 ust. 2 pkt. f, g oraz opłaty za bezumowny postój pojazdu są uiszczane na konto Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie.

3. Dowód uiszczenia opłaty (w postaci biletu parkomatowego, abonamentu, identyfikatora płatności  mobilnych) winien być umieszczony za przednią szybą wewnątrz pojazdu przed opuszczeniem go przez kierującego, w sposób umożliwiający kontrolę wniesienia opłaty.

4. Wniesienie opłaty za przewidziany czas parkowania jak również umieszczenie za szybą samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu postoju pojazdu.

5. Osoby korzystające z systemu płatności mobilnych winny pobrać w siedzibie jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą stref płatnego parkowania identyfikator umożliwiający pobór opłat poprzez system płatności mobilnych. W przypadku uiszczenia opłat o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a, b, c, d, e niniejszej Uchwały, poprzez system płatności mobilnych, kierujący obowiązany jest do umieszczenia identyfikatora za przednią szybą wewnątrz pojazdu przed opuszczeniem go przez kierującego, w sposób umożliwiający kontrolę wniesienia opłaty.

6. Rozpoczęcie procedury dokonania opłaty poprzez system płatności mobilnych w trakcie kontroli przez upoważnionego kontrolera jest niedopuszczalne i traktowane jest jako postój pojazdu bez wniesienia opłaty.

7. Kierujący uiszczający opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a, b, c, d, e niniejszego Regulaminu poprzez system płatności mobilnych, ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego działania używanego przez siebie sprzętu elektronicznego. W przypadku niemożności dokonania opłaty poprzez system płatności mobilnych, kierujący jest obowiązany do uiszczenia opłat w parkomacie (urządzeniu kasująco-rejestrującym wydającym bilet parkomatowy potwierdzający dokonanie opłaty).

8. W czasie ważności dowodu wniesienia opłaty dozwolona jest zmiana miejsca postoju na danym parkingu jak również postój na innym parkingu komunalnym zlokalizowanym poza pasem drogowym na terenie Wejherowa. Ważność dowodu wniesionej opłaty za postój pojazdu nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc do postoju pojazdu w przypadku zmiany parkingu na inny parking zlokalizowany poza pasem drogowym.

9. W przypadku nie umieszczenia dowodu uiszczenia opłaty zgodnie z § 3 ust.3 i ust. 4, kierowca na wezwanie kontrolera jest obowiązany do okazania biletu parkomatowego, abonamentu lub identyfikatora systemu płatności mobilnych.

10. Wniesienie opłaty w formie abonamentu nie uprawnia do żadnej rezerwacji miejsca na parkingu ani nie daje podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc do postoju.

§ 4. 1. W kwestiach nieuregulowanych w uchwale stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu.

2. Do zawarcia umowy czasowego najmu miejsca postojowego na parkingu na warunkach ustalonych niniejszą uchwałą dochodzi poprzez dokonanie postoju pojazdu samochodowego na parkingu wraz z uiszczeniem opłaty za postój pojazdu.

3. Niniejsza uchwała podlega umieszczeniu na tablicy odpornej na warunki atmosferyczne w widocznym miejscu przy wjeździe na parking.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIk/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 04 marca 2014 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2014r. poz. 1182).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.03.2021 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 17-12-2020 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Foryś 17-12-2020 11:58