Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wejherowo, 09.12.2019 r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIk/XLII/506/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta Wejherowa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17.12.2019 r. do 10.01.2020 r.

w godzinach od 730 do 1530

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 222

 

W dniach wyłożenia projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Wejherowa pod adresem: www.bip.wejherowo.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się 7 stycznia 2020 r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8 (sala nr 15, I piętro).

Zainteresowani mogą składać uwagi do powyższego projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul.12 Marca 195, w postaci elektronicznej, na adres e-mail wgn@um.wejherowo.pl lub ustnie do protokołu najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. Pismo z uwagami powinno zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres składającego oraz przedmiot uwagi z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

                                                                                                                                                                                                     Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                                                                                                                                                           Krzysztof Hildebrandt

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel.: 058 677-70-00, e-mail: miasto@wejherowo.pl

2. Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 58 677 71 37, elektronicznie przez e-mail: iod@um.wejherowo.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia uwagi do projektu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wejherowa oraz prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany studium na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

5. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;

- żądania sprostowania;

- żądania ograniczenia przetwarzania;

- przeniesienia swoich danych;

- wniesienia sprzeciwu.

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, uprawnienie do uzyskania od administratora wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych, które to dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Dane osobowe, o których mowa powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

8. Urząd Miejski w Wejherowie nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

10. Nie podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oznaczenia nieruchomości skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia uwag.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 09-12-2019 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 17-12-2019 08:22