Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

237/2010 06 grudzień 2010

Zarządzenie Nr 237/2010

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia procedury kontroli prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1.1.Ustala się procedurę kontroli prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

     a) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, co do którego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
z 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego,

b) zarządcy – należy przez to rozumieć nieposiadającą osobowości prawnej jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Wejherowa, której został przekazany w trwały zarząd, do zarządzania lub do administrowania obiekt budowlany stanowiący własność Gminy Miasta Wejherowa, a także wydział Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za administrowanie takim obiektem,

c) użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot, który włada obiektem budowlanym stanowiącym własność Gminy Miasta Wejherowa na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

§2. 1.Podmiotem właściwym do przeprowadzania kontroli prawidłowości utrzymania
i użytkowania obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości jest kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego
w Wejherowie (zwany dalej także kierownikiem WGNiU), z tym, że Prezydent Miasta Wejherowa może upoważnić do kontroli również inne osoby i podmioty. Kierownik WGNiU może imiennie upoważnić pracowników kierowanego przez siebie wydziału do podejmowania określonych czynności kontrolnych.

2. W razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w informacji, o której mowa w §3 ust. 1 zarządzenia, kierownik WGNiU może przeprowadzić kontrolę bezpośrednią danego obiektu budowlanego oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania i użytkowania tego obiektu, prowadzonej przez jego zarządcę lub użytkownika.

 

§3. 1.Zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości zobowiązani są do przekazywania kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie corocznie, w terminie do 31 marca informacji o stanie technicznym zarządzanych lub użytkowanych przez siebie obiektów budowlanych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie jest zobowiązany do składania Prezydentowi Miasta Wejherowa corocznie, w terminie do 30 kwietnia raportu o stanie technicznym obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości, na podstawie informacji zgromadzonych
w trybie §3 ust. 1 zarządzenia,według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W informacjach i raportach, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 zarządzenia podaje się zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym poprzedzającym rok sporządzenia informacji lub raportu.

§4. Prezydent Miasta Wejherowa w każdym czasie może zarządzić kontrolę bezpośrednią obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości oraz dokumentacji dotyczącej utrzymania i użytkowania tych obiektów, prowadzonej przez ich zarządców lub użytkowników.

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, przy czym opisana w nim procedura ma zastosowanie:

1) wobec zarządców - od dnia wejścia w życie zarządzenia,

2) wobec użytkowników  - od dnia jej uwzględnienia w zawartych umowach.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 237/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

 

INFORMACJA O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

 

 

................................................................

nazwa i adres zarządcy lub użytkownika

 

l.p.

Adres

obiektu budowlanego

Funkcja obiektu1

Okresowe kontrole stanu technicznego

Inne zdarzenia4

kontrole

roczne

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo  budowlane

kontrole 5-letnie

art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo budowlane

zalecenia pokontrolne

wykonane2

wymagane3

wykonane2

czy były3

czy wykonano2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................

 podpis zarządcy lub użytkownika

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 237/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

 

RAPORT O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

NALEŻĄCYCH DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

 

Obiekty budowlane wg funkcji

Okresowe kontrole stanu technicznego

Inne zdarzenia2

Mieszka-niowa

Administra-cyjno-biurowwa

Oświatowa

Inna

kontrole roczne

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane

5-letnie

art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

zalecenia pokontrolne

remonty

przebudowa, rozbudowa, nadbudowa

zmiany sposobu użytkowania

katastrofy budowlane

rozbiórki

wykonane1

wymagane

wykonane1

wykonane

nie-wykonane4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ilość obiektów

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

.............................................

podpis kierownika WGNiU[1]do opisania funkcji obiektu budowlanego (kolumna 3) używać wyłącznie następujących kategorii i oznaczeń: mieszkaniowa M; administracyjno-biurowa A; oświatowa O; inne I.

[2]w kolumnach 4, 6, 8 wpisywać TAK lub NIE lub CZĘŚCIOWO; w przypadku odpowiedzi NIE lub CZĘŚCIOWO należy dodatkowo załączyć wyjaśnienie, jakich czynności nie wykonano i dlaczego.

[3]w kolumnach 5 i 7 wpisywać TAK lub NIE.

4w kolumnie 9 podać fakt przeprowadzenia w obiekcie w okresie, którego dotyczy informacja: remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy,  zmiany sposobu użytkowania, katastrofy budowlanej, rozbiórki i krótko opisać tylko te, uznane za istotne, nadto opisać inne istotne zdarzenia, dotyczące danego obiektu.

 

1do informacji zawartych w kolumnach 6, 8, 10 należy dodatkowo sporządzić zwięzły komentarz dotyczący czynności niewykonanych.

2do zdarzeń wymienionych w kolumnach 11-15 należy dodatkowo sporządzić zwięzłykomentarz przedstawiający charakterystykę tych zdarzeń.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-02-2011 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 10-02-2011 12:23