Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

INFORMACJA

        DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Uprzejmie informuję, iż z końcem bieżącego roku ubiega kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miasta Wejherowa z pismem aby zgodnie z uchwałą kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 09 maja 2019 roku w oparciu o art. 161 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Rada Miasta Wejherowa powinna wybrać następującą ilość ławników:

 

- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2;

- do Sądu Rejonowego w Gdyni – 6, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2;

- do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 6.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 t.j.) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz do Sądu Rejonowego w Wejherowie upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Wejherowa po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

„KANDYDAT NA ŁAWNIKA”


 

– w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 – 15:30. 


 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.

Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl.
 

Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

 

/-/ Jacek Gafka


KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników >LINK<

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 20-05-2019 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 19-06-2019 08:07