Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/VIII/88/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Uchwała Nr VIIIk/VIII/88/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa,
uchwala co następuje:

 

§ 1. 

1. Dokonuje się przeniesień dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

233 083 292 

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

 

 

 

210 498 467 

22 584 825 

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

 

 

248 109 102 

 

192 765 030 

55 344 072 

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

15 025 810 

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

20 260 830 

 

13 593 438 

6 500 000 

167 392 

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 235 020 

 

367 028 

2 867 992 

2 000 000 

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 ?Plan dochodo?w i wydatko?w zwia?zanych z realizacja? zadan? w zakresie ochrony s?rodowiska w 2019 roku?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/VIII/88/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 maja 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/VIII/88/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 maja 2019 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/VIII/88/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 maja 2019 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2019

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 800 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 800 000 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 635 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

41 494 

 

 

1/ Dochody bieżące

41 494 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

41 494 

852

 

Pomoc społeczna

 344 506 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 

 

 

1/ Dochody bieżące

306 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

306 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 4 200 

 

 

1/ Dochody bieżące

 4 200 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 4 200 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 340 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 340 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 340 000 

855

 

Rodzina

 52 351 955 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 500 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 28 500 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 28 500 000 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 504 124 

 

 

1/ Dochody bieżące

 22 504 124 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 22 504 124 

 

85503

Karta Dużej Rodziny

2 701 

 

 

1/ Dochody bieżące

2 701 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

2 701 

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 185 130 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 185 130 

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

 160 000 

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 160 000 

 

 

OGÓŁEM

 53 547 096 

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 800 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 782 225 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

50 635 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

41 494 

 

 

1/ Wydatki bieżące

41 494 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 494 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000 

852

 

Pomoc społeczna

 344 506 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 

 

 

1/ Wydatki bieżące

306 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

306 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 4 200 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 4 200 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 200 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 340 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 340 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 340 000 

855

 

Rodzina

 52 351 955 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 500 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 28 500 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 427 500 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 28 072 500 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 504 124 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 22 504 124 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 755 124 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 749 000 

 

85503

Karta Dużej Rodziny

2 701 

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 701 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 701 

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 185 130 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 584 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 646 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 146 900 

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

 160 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 160 000 

 

 

OGÓŁEM

 53 547 096 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/VIII/88/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 7 maja 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

52 000 

60 232 

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

52 000 

60 232 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

52 000 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

210 

 

 

4190

Nagrody konkursowe

 

10 000 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

43 022 

 

 

 

Ogółem

52 000 

60 232 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-05-2019 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-05-2019 13:44