Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Łęgowskiego

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Stolarskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5, o łącznej powierzchni 3 813 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 517 600,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Łęgowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 169/2, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 3 965 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 538 250,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Łęgowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 169/3, obr. 4, KW nr GD1W/00044082/5, o powierzchni 3 946 m2.

Cena wywoławcza wynosiła 535 670,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, nie zostało wpłacone wadium.

________________________________________

 

Nieruchomości pod zabudowę usługową

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Łęgowskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

169/2, obr. 4

3 965 m2

GD1W/00044082/5

538 250,00 netto

53 825,00 zł

20 marca 2019 r.

27 marca 2019 r. o godz. 9.00

2.

169/3, obr. 4

3 946 m2

GD1W/00044082/5

535 670,00 netto

53 567,00 zł

20 marca 2019 r.

27 marca 2019 r. o godz. 9.00

 

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Opis: działki gruntu w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowane, tereny płaskie, niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzone.

Uzbrojenie: w ul. Łęgowskiego znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna, oraz kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIk/XXXIV/388/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 02.08.2017 r., poz. 2894), w jednostce terytorialnej 04.U - tereny zabudowy usługowej.

Zobowiązania nabywców: nabywcy nieruchomości wyłonieni w niniejszych przetargach będą zobowiązani do zabudowania przedmiotowych nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywców na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowych nieruchomościach w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowych nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcach niezależnie od tego, kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywców o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

 

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, a uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Zainteresowani udziałem w przetargach powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 15 marca 2019 r., o godz. 14.00, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 22-01-2019 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 04-04-2019 09:19