Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.271.46.2018.AO- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją”

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera nr 8, reprezentowana przez Prezydenta Miasta.

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych dla Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

Czynne w dni robocze Urzędu Miejskiego w Wejherowie w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

- faks +48/58 677-71-23

- e-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

- adres strony internetowej: www.bip.wejherowo.pl

- znak sprawy: ZZP.271.46.2018.AO

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją.
 2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji Wykonawca będzie świadczył usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w 2019 r. Zlecenie wykonywania opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności realizacji prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części zamówienia obejmującego prawo opcji.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do Ogłoszenia.
 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 5. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 64100000-7- usługi pocztowe i kurierskie.
 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak również ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie art. 138o.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. posiadanych uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

  1. posiadanego doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, zrealizował co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie) polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych przez okres ciągły co najmniej 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każde.

UWAGA 1: Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

UWAGA 2: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy winni przedłożyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
    1. Zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.),
    2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 2. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w ust. 3–6 nin. rozdziału.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
 4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Dokumenty inne niż oświadczenia należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

 1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, tj. www.bip.wejherowo.pl.
 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 5. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie, tj. www.bip.wejherowo.pl.
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Anna Ojowska-Rosa – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych,

e-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl, faks (58) 677 71 08.

 1. Termin związania ofertą.
 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. W odpowiedzi na Ogłoszenie Wykonawca może złożyć jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim pod rygorem nieważności.
 2. Oferta winna zawierać:
 1. Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. Formularz cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do Ogłoszenia;
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 lit. a) Ogłoszenia;
 4. Wykaz usług, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 lit. b) Ogłoszenia;
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
 7. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 2. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej Wykonawcy.
 3. Wymagane w Ogłoszeniu dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów, dla których nin. Ogłoszenie lub obowiązujące przepisy prawa zastrzegają inną formę.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.
 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Zmiana do oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją” oraz danymi Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
 8. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 9. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty zaopatrzonej napisem „Oferta na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opcją” oraz danymi Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego (Gmina Miasta Wejherowa, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo) z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
 10. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, do dnia 14.12.2018 r. do godz. 1000. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, w Sali 103 dnia 14.12.2018 r. o godz. 1030.
 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle informacje, które zostały podane w trakcie sesji otwarcia ofert.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny.
 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) cenę brutto (cyfrowo i słownie), w złotych polskich (PLN), za wykonanie całego zamówienia, określonego w rozdziale II Ogłoszenia, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) wraz z uwzględnieniem wszystkich zmian i wyjaśnień Ogłoszenia oraz cenę brutto za wykonanie zamówienia podstawowego i cenę brutto za zamówienia w ramach opcji.
 2. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia podstawowego i prawa opcji.
 3. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1a do Ogłoszenia i wynikać będzie z sumy iloczynów ilości jednostek oraz ryczałtowych cen jednostkowych wskazanych w ww. formularzu, z uwzględnieniem prawa opcji.
 4. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1a do Ogłoszenia nie będą podlegały zmianie w okresie realizacji zamówienia i muszą zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe winny również uwzględniać koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących od dnia 1.01.2019 r.”Cena oferty oraz ceny jednostkowe podane będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
 6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także zalecane jest sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności występujących w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
 8. Podstawą dla Wykonawcy do kalkulacji ceny oferty winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, posiadanej wiedzy merytorycznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 4 do Ogłoszenia.
 9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 4 do Ogłoszenia oraz „Projekt umowy” –załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 10. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.
 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

 

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 1. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryterium:

 

Lp.

Kryterium

Symbol

Waga [%]

 

Maksymalna liczba punktów w danym kryterium

1

Cena

C

100

100

 

Kryterium : „Cena”.

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie , gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

 

CMIN

C = –––––––– × 100 pkt

CB

gdzie:

CMIN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

CB – cena oferty badanej

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w Kryterium Cena.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy nie będzie spełniała wymagań określonych w Ogłoszeniu.
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
 2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści informację na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 4. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego na usługi społeczne.
 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z zapisami nin. Ogłoszenia.
 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
 4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do Ogłoszenia - „Projekcie umowy”.
 1. Klauzula informacyjna.
 1. Zamawiający informuje, iż w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy Pzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (Formularz Oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ).
 2. Zamawiający informuje, że Gmina Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@um.wejherowo.pl i telefon: 58 677 71 37.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyboru Wykonawcy, przygotowania i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, dokonania rozliczeń oraz w celu archiwizacji na potrzeby dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Zamawiającego lub przeciwko niemu.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp.
 6. Dane osobowe Wykonawcy oraz inne dane osobowe uzyskane przez Zamawiającego w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez administratora danych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

Nr 1

Formularz oferty.

Nr 1a

Formularz cenowy.

Nr 2

Wykaz usług.

Nr 3

Projekt umowy.

Nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

  Nr 5

  Nr 6

  Zmiana nr 1 treści "Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne"

  Zmiana nr 2 treści "Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne"

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ojowska - Rosa 07-12-2018 16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ojowska - Rosa 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Ojowska - Rosa 28-12-2018 14:43