Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] RADCA PRAWNY w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr  21/2018

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

RADCY PRAWNEGO

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe  prawnicze i uprawnienia radcowskie,
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat pracy zawodowej(w tym min.1 rok doświadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego),
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Inne: obsługa komputera w zakresie obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, Legalis, Windows, MS Office, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odporność na stres.

 

 1. Mile widziana  osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

 

 • obsługa prawna Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Kierowników Wydziałów, a także jednostek równorzędnych w strukturze Urzędu (negocjowanie, opiniowanie projektów aktów prawnych, opiniowanie umów cywilno-prawnych, postępowania z zakresu zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów, zastępstwo sądowo-egzekucyjne, sporządzanie projektów aktów prawnych, decyzji i umów w sprawach prawnie skomplikowanych.
 •  
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności : doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko Radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Wejherowie „  w terminie  do dnia  17 grudnia  2018 roku do godz. 15.30.

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip. wejherowo. pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO -  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Wejherowo, dnia   06 grudnia  2018 roku.

 

 

                                                                                           Z  up. Prezydenta Miasta Wejherowa

                                                                                                  Sekretarz Miasta Wejherowa

 

                                                                                                    dr Bogusław Suwara  

 

 


      

Urząd Miejski w Wejherowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Na stanowisko

 

Radcy Prawnego

 

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

 

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani

Izabela KOWALEWSKA

Zamieszkała w Gdańsku.

Uzasadnienie: Pani Izabela Kowalewska spełnia wymogi formalne, posiada doświadczenie, predyspozycje i uprawnienia gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia  04 stycznia 2019 roku

 

 

        Z up, Prezydenta Miasta Wejherowa

              Sekretarz Miasta Wejherowa

 

dr  Bogusław Suwara

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-12-2018 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 04-01-2019 11:03