Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] INSPEKTOR ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 20/2018

NA   WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

INSPEKTORA  ds. przygotowania inwestycji

 w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe techniczne,
 • wymagany profil ( specjalność) - budownictwo, architektura,
 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata stażu pracy związanej z budownictwem – projektowanie, nadzorowanie, kierowanie robotami budowlanymi, administracja,
 • obligatoryjne uprawnienia – budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
 • umiejętności zawodowe – umiejętność samodzielnego prowadzenia i koordynowania procesu przygotowania inwestycji, znajomość prawa budowlanego, umiejętność kosztorysowania,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Inne:  umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Mile widziana  osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

     4. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

przygotowywanie zapytań ofertowych dot. prac projektowych. Koordynacja międzybranżowa prac projektowych, organizowanie narad z inspektorami branżowymi i projektantami, weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej, rozliczanie umów o prace projektowe, sporządzanie sprawozdań. Kompletowanie materiałów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Przygotowywanie danych do SIWZ oraz szczegółowych opisów przedmiotów zamówienia dot. przetargów na prace projektowe i przetargów na realizację zadań. Przygotowywanie zadań inwestycyjnych do realizacji. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w posiadanej specjalności.

 1.  Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych

w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do

etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać

będą w szczególności : doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie  do dnia  17 grudnia  2018 roku do godz. 15.30.

-1-

 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone

w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip. wejherowo. pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO -  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Wejherowo, dnia   04 grudnia  2018 roku.

 

 

                                                                                           Z  up. Prezydenta Miasta Wejherowa

                                                                                                  Sekretarz Miasta Wejherowa

 

                                                                                                    dr Bogusław Suwara        


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Na stanowisko

Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
został wybrany Pan

Adam WOJNICZ

Zamieszkały w Nowej Wsi Lęborskiej.
Uzasadnienie: Pan Adam Wojnicz spełnia wymogi formalne, posiada
predyspozycje i uprawnienia oraz doświadczenie gwarantujące prawidłowe
wykonanie powierzonych obowiązków.

Wejherowo, dnia 08 stycznia 2019 roku

Z up, Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa

dr Bogusław Suwara

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-12-2018 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 08-01-2019 14:22