Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] INSPEKTORA ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 19/2018

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • wymagany profil ( specjalność) - budownictwo,
 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata stażu pracy zakresie posiadanej specjalności,
 • obligatoryjne uprawnienia – budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń,
 • umiejętności zawodowe – umiejętność samodzielnego prowadzenia i koordynowania procesu inwestycyjnego, znajomość prawa budowlanego, umiejętność kosztorysowania,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Inne: przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. Mile widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

przygotowywanie zadań inwestycyjnych do realizacji, koordynacja międzybranżowa, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi, koordynacja prac projektowych, sporządzanie budżetu, rozliczanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań, organizowanie narad z inwestorami branżowymi i wykonawcami. Kompletowanie materiałów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Przygotowywanie danych do SIWZ.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do

etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie”

do dnia 07 grudnia 2018 roku do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Wejherowo, dnia 26 listopada 2018 roku.

 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa

dr Bogusław Suwara


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTORA ds. drogowych

w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze została wybrana:

Pani Beata WARZBIŃSKA

zamieszkała w Wejherowie.
Uzasadnienie : Pani Beata Warzbińska spełnia wymagania formalne, posiada kwalifikacje i ogromne doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa
dr Bogusław Suwara

Wejherowo, dnia 21 grudnia 2018 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pienczk 26-11-2018 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 22-12-2018 18:11