herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XLVIII/560/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 listopada 2018 r. o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 9 października 2018 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XLI/487/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku

Uchwała Nr VIIk/XLVIII/560/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 6 listopada 2018 r.

o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 9 października 2018 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa  Nr VIIk/XLI/487/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargę Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 9 października 2018 r. (wpł. dnia 15.10.2018 r.) na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XLI/487/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

2. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:

1) przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku,

2) ustanowienia dalszego pełnomocnictwa w postępowaniu przed Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 


 

 

 

Wejherowo, dnia 6 listopada 2018 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

80-219 Gdańsk

Al. Zwycięstwa 16/17

 

Skarżący:  Prokurator Rejonowy w Wejherowie

84- 200 Wejherowo

ul. Hallera 21

Skarżony organ:

Rada Miasta Wejherowa

84-200 Wejherowo

Plac Jakuba Wejhera 8

 

Odpowiedź na skargę

z dnia 9 października 2018 r. (wpł. dnia 15.10.2018 r.)

 

Działając na podstawie art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1302) ? Rada Miasta Wejherowa przekazuje wraz z niniejsząodpowiedzią skargę Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 9 października 2018 r.na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XLI/487/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku z wnioskiem o oddalenie skargi.

 

Uzasadnienie

Prokurator Rejonowy w Wejherowie w skardze zarzucił Radzie Miasta Wejherowa naruszenie art.4 i art.13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) poprzez brak publikacji wymienionej wyżej uchwały Rady Miasta w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego pomimo,że uchwała ta zdaniem Prokuratora jest aktem prawa miejscowego, gdyż Program opieki nad zwierzętami obok postanowień indywidualnych zawiera również postanowienia o charakterze generalno-abstrakcyjnym.

Rada Miasta nie zgadza się ze stanowiskiem Prokuratora zawartym w skardze.

Obowiązek zapewnienia właściwej opieki i ochrony zwierzętom bezdomnym nałożony został na gminy jako obowiązkowe zadanie własne gmin na mocy art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1840 z późn.zm.). Opracowany i uchwalony przez gminę Program ma charakter planu służącego realizacji potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w przedziale czasowym kolejnych 12 miesięcy. Według Rady Miasta uchwalony Program nie jest aktem prawa miejscowego a aktem planowania będącym aktem prawa wewnętrznego, przez co nie wymaga publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Niejednolita jest też praktyka w zakresie dokonywania powyższej kwalifikacji Programów, a jednoznacznej odpowiedzi nie dostarcza zróżnicowane w tym zakresie orzecznictwo sądów administracyjnych, jak też praktyka wojewodów nadzorujących działalność gminną.

Część judykatury odmawia takim Programom cech prawa miejscowego i zwraca uwagę na programowy i wewnętrzny charakter zawartych w nich norm i uznaje je za akty kierownictwa wewnętrznego, jak przykładowo w swoim wyroku z dnia 7 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, sygn. akt IIISA/Lu463/2012. Sąd ten m.in. wyraził w powołanym wyroku pogląd, że program opieki nad zwierzętami można przez analogię porównać do gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które są aktami kierownictwa wewnętrznego.

Niemniej Rada Miasta podkreśla, że w przypadku stanowisk sądów zaczyna przeważać ocena traktowania w/w Programu jako aktu prawa miejscowego.

Podobnie niejednolita jest również w powyższej kwestii praktyka wojewodów nadzorujących działalność gminną w tym zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującymi przepisami. Zaskarżona uchwała po jej podjęciu  została  poddana kontroli nadzorczej Wojewody Pomorskiego, który nie dopatrzył się w niej żadnego naruszenia prawa.

Rada Miasta wnosi zatem jak w petitum niniejszej odpowiedzi na skargę.

 

załączniki ? skarga - 2 egz.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

 

Bogdan  Tokłowicz

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-11-2018 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 08-11-2018 13:40