Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] PODINSPEKTOR/INSPEKTOR ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 17A/2018

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA/INSPEKTORA ds. planowania przestrzennego

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe architektoniczne, lub budowlane, lub z zakresu planowania przestrzennego, lub administracyjne,

 • doświadczenie zawodowe: w przypadku inspektora pożądany 3 letni staż pracy w administracji publicznej w dziedzinie architektoniczno-budowlanej, planowania przestrzennego lub w dziedzinach pokrewnych lub doświadczenie przy tworzeniu aktów prawa miejscowego,

 • umiejętności zawodowe – znajomość KPA, KC oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajomość obsługi programu GEO-MAP,

 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 1. Inne: umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 2. Mile widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 1. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

  • prowadzenie procedur planistycznych,

  • obsługa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP),

  • przygotowywanie dokumentów na bazie istniejących planów zagospodarowania przestrzennego,

  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty planistycznej,

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych

w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do

etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać

będą w szczególności : doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

do dnia 12 listopada 2018 roku do godz. 15.30.

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone

w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip. wejherowo. pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

Wejherowo, dnia 31 października 2018 roku.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Sekretarz Miasta Wejherowa

 

dr Bogusław Suwara


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora/Inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Informuję, że w wyniku ogłoszenia o naborze Nr 17A/2018 na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki wpłynęły trzy aplikacje, z których dwie spełniały wymagania formalne. Kandydaci po II etapie rekrutacji nie spełnili oczekiwań Komisji. Postępowanie zostało nierozstrzygnięte. Komisja rekrutacyjna postanowiła o ponowieniu ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa
dr Bogusław Suwara

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 31-10-2018 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 05-12-2018 21:23