Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Budowlanych

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/6, 10/21, obr. 2, KW nr GD1W/00057126/0, o łącznej powierzchni 10 342 m2, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 500 000,00 zł. Wylicytowano cenę netto sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 505 000,00 zł, tj. 621 150,00 zł brutto. Nabywcą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono Bus Factory Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Wejherowie.

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 11/16, obr. 2, KW nr GD1W/00057890/6, o powierzchni 14 732 m2, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 700 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, tj. nie zostało wpłacone wadium.

__________________________________________________________

 

Nieruchomości pod zabudowę przemysłowo - usługową

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Budowlanych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

11/16, obr. 2

14 732 m2

GD1W/00057890/6

700 000,00 zł

70 000,00 zł

12 września 2018 r.

19 września 2018 r. o godz. 9.00

2.

10/6, 10/21, obr. 2

10 342 m2

GD1W/00057126/0

500 000,00 zł

50 000,00 zł

12 września 2018 r.

19 września 2018 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: działki gruntu w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowane, tereny pofałdowane, niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzone, przez północno - zachodni narożnik dz. nr 10/21 oraz południowo - wschodnią część dz. nr 11/16 przebiega odcinek sieci energetycznej, w południowo - zachodnim narożniku dz. nr 10/21 znajduje się odcinek instalacji wodociągowej, na przedmiotowych działkach oraz w drodze wewnętrznej mogą znajdować się również studnie lub/i wpusty i pozostałości związane z wewnętrzną kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną, przez drogę wewnętrzną przebiegają odcinki przyłączy sieci energetycznej, wodociągowej oraz teletechnicznej, na odcinek przyłącza energetycznego przebiegający w dz. nr 10/20 tut. Urząd wyraził zgodę.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - każda z nieruchomości zostanie sprzedana wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną, ww. udziały zostały już wliczone w cenę wywoławczą.

Użytkowanie wieczyste: właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Gmina Miasta Wejherowa, prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 2089-12-05, stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się zgodnie z art. 77 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarcze nieruchomościami.

Uzbrojenie: w ul. Budowlanych znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej; jak wynika z oświadczenia gestora sieci aktualnie przedmiotowe działki nie mają możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ponieważ budowa brakujących sieci jest na etapie projektowania.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 07.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

Zobowiązania nabywców: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 10/20 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z umowy nr WGNiU.6853.1.37.2014 z dn. 30.06.2014 r., zawartej z Energą Operator S.A., Oddział w Gdańsku;

w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią służebność przesyłu na rzecz ENERGA - Operator S.A. polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do posiadania i eksploatacji urządzenia przesyłowego oraz prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie swobodnego dostępu do przewodu w celu dokonywania przeglądów, konserwacji, napraw i innych czynności eksploatacyjnych oraz ewentualnej wymiany.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy: dn. 23 maja 2018 r.

 

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 7 września 2018 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 10-07-2018 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 27-09-2018 08:51