Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ


 

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Prezydenta Miasta Wejherowa nowy obowiązek związany z poborem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


 

Czym jest „opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”?

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowi nowy rodzaj opłaty, zaliczanej do grupy „opłat za usługi wodne”. Podstawę prawną poboru wskazanej opłaty stanowi art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.

Nowa opłata została wprowadzona na terenie całego kraju, a 90% wpływów z jej tytułu stanowi dochód nowo powołanego organu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostałe wpływy z tej opłaty (10%) stanowią dochód właściwej miejscowo gminy i są przeznaczane na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustaleniem wysokości opłaty oraz jej poborem.


 

Jakie nieruchomości są objęte nową opłatą?

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt Prawa wodnego, opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje zatem jedynie nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria, tj. nieruchomości:

o powierzchni powyżej 3500m2;

których więcej niż 70% powierzchni zostało wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej;

znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wobec powyższego wskazana opłata dotyczy głównie obszarów przemysłowych (np. hale przeładunkowe, magazyny itp.), a także parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych oraz innych nieruchomości powyżej 3500 m2, które zostały w znacznym stopniu utwardzone, ale nie są przyłączone do systemu kanalizacji (np. miejskiej kanalizacji deszczowej). Z reguły nowa opłata nie będzie dotyczyła działek budowlanych przeznaczonych pod domki jednorodzinne i innych tego rodzaju nieruchomości.

Prawo wodne przewiduje wyłączenia od tej opłaty, które dotyczą m.in. kościołów i innych związków wyznaniowych (zob. art. 269 ust. 2 i 3 Prawa wodnego).


 

Jaka jest wysokość nowej opłaty?

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Innymi słowy, Prawo wodne uzależnia wysokość opłaty od tego, czy na danej nieruchomości istnieją tzw. urządzenia do retencjonowania wody.

W przypadku braku wyżej wymienionych urządzeń stawka opłaty wynosi 50 gr za metr kwadratowy na rok, przy czym opłata jest uiszczana kwartalnie. Jeżeli natomiast zainstalowane na nieruchomości urządzenia do retencjonowania wody umożliwią retencję, czyli zatrzymanie odpływu wody z powierzchni uszczelnionych, to wysokość opłaty może zostać zmniejszona nawet do 5 gr za metr kwadratowy powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

Szczegółowe stawki opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej określa Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Jak zostanie ustalona wysokość opłaty?

Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie natomiast z art. 272 ust. 22 wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Należy przy tym podkreślić, że ustalając wysokość ww. opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.


 


 

Co w przypadku uchylenia się od zapłaty nowej opłaty?

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania opłaty, Prezydent Miasta będzie miał obowiązek określić wysokość opłaty
w drodze decyzji.

Należy przy tym zauważyć, że do ponoszenia opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie.

Zgodnie natomiast z art. 301 Prawa wodnego, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 

Co jeżeli nie zgadzam się z wysokością opłaty wskazanej z informacji?

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się do Prezydenta Miasta,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.

Należy jednak podkreślić, że złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku polegającego na uiszczeniu opłaty za usługi wodne.


 

Dokąd trafią wpływy z tytułu wyżej wymienionej opłaty?

Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.


 

Wezwanie do złożenia oświadczenia na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Mając na uwadze nowe obowiązki nałożone z dniem 1 stycznia 2018 r. na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, Prezydent Miasta Wejherowa zwraca się do wszystkich władających nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, do przedstawienia danych dot. informacji na temat wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w celu określenia wysokości opłaty.

W tym celu ww. podmioty powinny w terminie do 15.06.2018 r. dostarczyć wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Wejherowa www.wejherowo.pl; www.bip.wejherowo.pl, a także w formie papierowej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie (pokój 101,104)


 


 

Wezwanie do przekazania pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że od 1 stycznia 2018 r., na podstawie art. 389 pkt 2 w zw. z art. 34 pkt 4 Prawa wodnego, został wprowadzony obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 388 ust. 2 Prawa wodnego wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego następuje m.in. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Mając na uwadze powyższe, podmioty które uzyskały ww. pozwolenie wodnoprawne i wykonały na nieruchomości roboty lub obiekty budowlane zmniejszające naturalną retencję terenową, proszone są do przedłożenia wydanych pozwoleń wodnoprawnych w celu określenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


 

Pytania dotyczące oświadczeń oraz zasad poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej można kierować pod nr tel. 58 677-71-03.

 

Oświadczenie – do pobrania w załączniku poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 18-05-2018 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 18-05-2018 13:13