Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIETY - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Budowlanych

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

 

iż dnia 23 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/6, 10/21, obr. 2, KW nr GD1W/00057126/0, o łącznej powierzchni 10 342 m2, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 641 20000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż na licytację nie stawił się przedstawiciel uczestnika.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 11/16, obr. 2, KW nr GD1W/00057890/6, o powierzchni 14 732 m2, położonej w Wejherowie przy ul. Budowlanych, wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną.

Cena wywoławcza wynosiła 913 400,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent, tj. nie zostało wpłacone wadium.

_________________________________________

 

Nieruchomości pod zabudowę przemysłowo - usługową

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Budowlanych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

11/16, obr. 2

14 732 m2

GD1W/00057890/6

913 400,00 zł

91 340,00 zł

16 maja 2018 r.

23 maja 2018 r. o godz. 9.00

2.

10/6, 10/21, obr. 2

10 342 m2

GD1W/00057126/0

641 200,00 zł

64 120,00 zł

16 maja 2018 r.

23 maja 2018 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: działki gruntu w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowane, tereny pofałdowane, niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz pojedynczymi drzewami oraz krzewami, nieogrodzone, przez północno - zachodni narożnik dz. nr 10/21 oraz południowo - wschodnią część dz. nr 11/16 przebiega odcinek sieci energetycznej, w południowo - zachodnim narożniku dz. nr 10/21 znajduje się odcinek instalacji wodociągowej, na przedmiotowych działkach oraz w drodze wewnętrznej mogą znajdować się również studnie lub/i wpusty i pozostałości związane z wewnętrzną kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną, przez drogę wewnętrzną przebiegają odcinki przyłączy sieci energetycznej, wodociągowej oraz teletechnicznej, na odcinek przyłącza energetycznego przebiegający w dz. nr 10/20 tut. Urząd wyraził zgodę.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - każda z nieruchomości zostanie sprzedana wraz z udziałem w wysokości 13/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 9/37, obr. 2, KW nr GD1W/00069941/6, oraz z udziałem 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 10/20, 11/14, 12/12, obr. 2, KW nr GD1W/00057127/7, o łącznej powierzchni 3 580 m2, stanowiących dojazdową drogę wewnętrzną, ww. udziały zostały już wliczone w cenę wywoławczą.

Użytkowanie wieczyste: właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Gmina Miasta Wejherowa, prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 2089-12-05, stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 %, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dokonuje się zgodnie z art. 77 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarcze nieruchomościami.

Uzbrojenie: w ul. Budowlanych znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, gazowa oraz kanalizacji sanitarnej; jak wynika z oświadczenia gestora sieci aktualnie przedmiotowe działki nie mają możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ponieważ budowa brakujących sieci jest na etapie projektowania.

Przeznaczenie: przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXII/255/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10.08.2016 r., poz. 2891), w jednostce terytorialnej 07.PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i zabudowy usługowej.

Zobowiązania nabywców: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 10/20 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z umowy nr WGNiU.6853.1.37.2014 z dn. 30.06.2014 r., zawartej z Energą Operator S.A., Oddział w Gdańsku;

w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią służebność przesyłu na rzecz ENERGA - Operator S.A. polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do posiadania i eksploatacji urządzenia przesyłowego oraz prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie swobodnego dostępu do przewodu w celu dokonywania przeglądów, konserwacji, napraw i innych czynności eksploatacyjnych oraz ewentualnej wymiany.

 

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na rachunek Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 11 maja 2018 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 20-03-2018 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 04-06-2018 08:42