Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

 

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo

II piętro, pokój 209

tel. 58/ 677-71-59

Podlega pod Skarbnika Miasta

 

 

Do zadań Wydziału Finansowego, w skład którego wchodzi Zespół ds. budżetu i finansów oraz Zespół ds. podatków i opłat lokalnych należy:

1. do Zespołu ds. budżetu i finansów całość spraw związanych z finansami i budżetem gminy, a w szczególności:

1.1. opracowywanie projektu uchwały budżetowej na podstawie ustalonych wytycznych i projektów jednostkowych planów finansowych,

1.2. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta zmieniających budżet w ciągu roku budżetowego,

1.3. opracowywanie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

1.4. opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

1.5. opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta zmieniających wieloletnią prognozę finansową w ciągu roku budżetowego,

1.6. nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,

1.7. bieżąca analiza realizacji budżetu oraz opracowywanie okresowych informacji celem przedkładania Radzie i Prezydentowi stosowanie do potrzeb,

1.8. wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem jednostki,

1.9. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych przedkładanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,

1.10. sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

1.11. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej,

1.12. prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Miasta i Urzędu, w tym zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

1.13. prowadzenie ewidencji księgowej majątku Miasta,

1.14. naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz wykonywanie obowiązku pobierania, odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy,

1.15. prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką finansowo –budżetową wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;

2. do Zespołu ds. podatków i opłat lokalnych całość spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Miasta, a w szczególności:

2.1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, w tym zbieranie zeznań podatkowych w zakresie określonym w przepisach szczególnych, opracowywanie decyzji wymiarowych oraz prowadzenie kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

2.2. prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty lub umarzaniem podatków i opłat należnych Miastu oraz pobieranych przez urzędy skarbowe,

2.3. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

2.4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom,

2.5. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem opłatą skarbową,

2.6. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie należności z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów nieopodatkowanych,

2.7. analizowanie stanu zależności i podejmowanie stosownych działań w stosunku do należności podlegających egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,

2.8. egzekwowanie należności budżetowych poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień,

2.9. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,

2.10. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,

2.11. współdziałanie z innymi Wydziałami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia podatków i opłat lokalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 20-02-2018 11:06