Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 1/2018

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne, lub ekonomiczne, lub administracyjne, lub prawo,
 • doświadczenie zawodowe -  min. 4 lata w tym co najmniej 2 lata w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętności zawodowe – znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 • osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Inne umiejętności:

 Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów, samodzielność, umiejętności negocjacyjne, umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

       3.     Mile widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

       4.     Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie we współpracy z komórkami merytorycznymi dokumentacji przetargowej, pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowych, opracowywanie zestawień związanych z procesem monitorowania przebiegu czynności w toku przebiegu postępowań przetargowych oraz innych zestawień statystycznych przygotowywanych na wniosek przełożonych, przygotowywanie i udostępnianie osobom kontrolującym z ramienia upoważnionych instytucji, dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań, prowadzenie rejestrów dotyczących zamówień publicznych, dla których zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp, przygotowywanie rocznych sprawozdań do UZP w zakresie zamówień publicznych.

 1. Wymagane dokumenty:      
 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie  dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

                           6.     Informacja o metodach naboru:

                                Proces naboru kandydatów składa się z trzech etapów.

                               - Etap I : analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych

                                 w ogłoszeniu o naborze Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani  do

                                 Etapu II naboru;

                              - Etap II: test wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych ustawy;

                              - Etap III: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać

                                             będą w szczególności : doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym

                                             stanowisku.

                            

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „ Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych do dnia  15 stycznia 2018 roku do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip. wejherowo. pl / oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: Plac Jakuba Wejhera 8 i  ul. 12 Marca 195.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone   klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016.922).

 

Wejherowo, dnia  03 stycznia 2018 roku.                                 

 

 

                                                                                           Z  up. Prezydenta Miasta Wejherowa

                                                                                                  Sekretarz Miasta Wejherowa

                                                                                                    dr Bogusław Suwara        


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTORA

w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze został wybrany Pan Bartosz JANASZKIEWICZ zamieszkały w Redzie.

Uzasadnienie: Pan Bartosz Janaszkiewicz uzyskał największą liczbę punktów, posiada kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków służbowych.
 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz Miasta Wejherowa
dr Bogusław Suwara

Wejherowo, dnia 31 stycznia 2018 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 04-01-2018 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 31-01-2018 08:26