Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

178/2010 23 wrzesień 2010

ZARZĄDZENIE NR 178/2010

 Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 23 września 2010 r.

 

w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki organizacyjne Urzędu Miasta do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2011.

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr Vk/XLIX/523/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Dyrektorzy jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają Prezydentowi Miasta projekty planów finansowych zatwierdzone przez sprawującego nadzór Zastępcę Prezydenta Miasta.

2.    W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego składają Prezydentowi Miasta zatwierdzone przez sprawującego nadzór Zastępcę Prezydenta lub Sekretarza:

1)        projekty planów finansowych dochodów i wydatków,

2)        wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych.

3.    Materiały planistyczne do projektu budżetu dyrektorzy jednostek budżetowych oraz kierownicy wydziałów winni sporządzić w wersji elektronicznej w programie „projektowanie budżetu” oraz złożyć w wersji papierowej (wydruk z programu „projektowanie budżetu).

4.    W oparciu o przedłożone materiały i wnioski Skarbnik Miasta w terminie do 22 październikaroku poprzedzającego rok budżetowyprzygotowuje dla Prezydenta zbiorcze zestawienie proponowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta Wejherowa na rok 2011.

 

§ 2

 

1.    Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok winny być opracowane według zasad:

1)     wszystkie dane zawarte w załącznikach powinny być ujęte w pełnych złotych,

2)     szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych,

3)     dochody należy zaplanować wg źródeł, w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

4)     planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedaży i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów,

5)     wydatki należy zaplanować w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem następujących założeń:

a)    wynagrodzenia ich pochodne na poziomie roku poprzedniego, z uwzględnieniem prognozowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

b)   odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji należy zaplanować w wysokości 1.100,00 zł. w przeliczeniu na jeden etat,

c)    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i ich pochodnych dla nauczycieli – 7% od miesiąca września 2011r.

d)   wydatki bieżące w związku z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych należy zaplanować na poziomie zabezpieczającym jedynie konieczne i niezbędne potrzeby, na wydatki rzeczowe należy sporządzić dokładną kalkulację,

e)      kalkulację wydatków rzeczowych należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów,

f)    wydatki na remonty bieżące winny wskazywać zakres planowanych remontów według hierarchii ważności,

6)      przy planowaniu wydatków majątkowych kontynuowanych (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej o charakterze inwestycyjnym, dotacji celowych na inwestycje) należy zachować zgodność (kwot, dat i nazw zadań) z zadaniami ujętymi w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w roku poprzednim.

 

§ 3

 

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego, oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 15-11-2010 08:59