Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty Konkurs Ofert na 2017 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Wejherowo 01.12.2016 r.

 

Prezydent Miasta Wejherowa

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) oraz Uchwały Nr VII/XXVII/301/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2017 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

ogłasza

Otwarty Konkurs Ofert na 2017 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 60 000,- zł.

 1. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 17 000,- zł.

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym).

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 200 000,- zł, w tym:

 • realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu,
 • realizacja świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wejherowa w zakresie przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych,
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato,
 • organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z programem profilaktycznym,  w tym na obiektach sportowo - rekreacyjnych.
 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 85 000,- zł, w tym:

 • wspieranie działań kulturalnych promujących miasto Wejherowo oraz upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa regionalnego.
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 260 000,- zł w tym:

? szkolenie dzieci i młodzieży,

? organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 1. Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków na realizację zadania  wynosi 7 500,- zł.

Wysokość środków przekazanych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadań publicznych w 2016 roku kształtowała się następująco:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość przekazanych środków na realizację zadań publicznych  wyniosła 60 000,- zł.

 1. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 15 000,- zł.

 1. Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 200 000,- zł.

 1. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 85 000,- zł.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 260 000,- zł.

 1. Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 7 500,- zł.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na realizację zadań publicznych w 2015 roku kształtowała się następująco:

1. Ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość przekazanych środków na realizację zadań publicznych  wyniosła 45 000,- zł.

2. Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 15 000,- zł.

3. Profilaktyka i terapia uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych  wyniosła 205 000,- zł.

4. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 60 000,- zł.

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 230 000,- zł.

6. Turystyka i krajoznawstwo – promocja regionu.

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań publicznych wyniosła 6 000,- zł.

 

Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817).
 2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 3. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: prowadzenie działalności gospodarczej, wydatki inwestycyjne i remonty, zakup gruntów i nieruchomości, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, działalność polityczną i religijną oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zajmujących się administracją podmiotu oraz koszty administrowania podmiotem.
 4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 5. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 6. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert dotyczy wyłącznie wspierania realizacji zadań w 2017 roku.

 

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195, Plac Jakuba Wejhera 8, godz. 7.30 – 15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 30 grudnia 2016 roku do godz. 15.30 (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 roku poz. 1300) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Na kopercie winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 1. aktualny odpis z KRS (ze strony www.ms.gov.pl) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. statut,
 3. sprawozdanie finansowe za 2015 rok,
 4. umowa między podmiotami składającymi ofertę wspólną,
 5. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę i umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
 6. kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, kopię dokumentów może potwierdzić:

            a) osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

            b) inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,

      c) notariusz, adwokat, radca prawny,

 1. ewentualne referencje lub opinie o podmiocie,
 2. oświadczenie w którym oferent wykaże ilu członków organizacji jest mieszkańcami miasta Wejherowa bądź ilu mieszkańców Wejherowa jest beneficjentami realizowanych przez organizację zadań,
 3. imienny wykaz zawodników objętych szkoleniem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Konkursu ofert – wypełniają stowarzyszenia składające oferty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 4. program profilaktyczny w przypadku, gdy organizacja ubiega się o dotację z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato oraz organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych na obiektach sportowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Tryb i kryteria wyboru oferty

Tryb wyboru ofert

 1. Weryfikacji ofert, ich oceny oraz przygotowania wstępnej propozycji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2017 roku dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Wejherowa. 
 2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) formalne:

Lp.

Kryteria oceny formalnej

1.

Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? 

5.

Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?

6.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:

- aktualny odpis z rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty  
   potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- sprawozdanie finansowe za 2015 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek
   zysków i strat, informacja dodatkowa),

- statut podmiotu,

- umowa między podmiotami składającymi ofertę wspólną,

-  potwierdzenie zgodności z oryginałem złożonych dokumentów,

-  pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o 
   dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

 

2) merytoryczne:

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

1.

możliwość realizacji zadania przez oferenta,

2.

Kalkulacja kosztów  realizacji planowanego zadania:

- budżet zadania (rzetelność przedłożonego kosztorysu, zasadność wydatkowania
     środków, oszczędność i realność kalkulacji kosztów),

- udział środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych
   źródeł (w tym pozafinansowy wkład własny oferenta w realizację zadania),

- zamiar odpłatnego/nieodpłatnego wykonywania zadania,

3.

proponowana jakość wykonania zadania, szczególnie przy uwzględnieniu kwalifikacji kadry, bazy lokalowej i materialnej oraz dotychczasowych doświadczeń oferenta przy realizacji zadań podobnego typu,

4.

uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

5.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

Komisja Konkursowa przedstawia zaopiniowane projekty wraz z propozycją dotacji Prezydentowi Miasta, który wyda decyzję dotyczącą przyznania dotacji i ustalenia jej wysokości bez zbędnej zwłoki.

Prezydent unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub jeżeli żadna z ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

Od rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert następuje niezwłocznie po wyborze ofert. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie wskazanym w umowie. Sprawozdanie to musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 roku poz. 1300). Niezłożenie sprawozdania z części lub całości realizacji zadania skutkuje nieprzekazaniem pozostałej części dotacji na zadanie, z którego nie zostało złożone sprawozdanie, bądź na inne zadania realizowane przez tego samego zleceniobiorcę. Nierozliczenie się w terminie lub brak dokonania zwrotu środków finansowych z poprzednich umów z danym oferentem skutkuje nierozpatrywaniem złożonej oferty w konkursie. 

Formularze dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.wejherowo.pl,( w załączniku poniżej) oraz w Kancelarii Ogólnej UM (ul. 12 Marca 195, Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, parter, codziennie w godz. 7.30 – 15.30).

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Anna Klein tel. 677-70-37.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-11-2016 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 01-12-2016 13:07