Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

105/2010 31 maja 2010

ZARZĄDZENIE  NR 105/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia  31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa

 

Na podstawie:

-          art. 109 ust.1 pkt. 2 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr  261 poz. 2603  z późn.  zm.)

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu co do udziału wynoszącego 12/900 części  w prawie użytkowania wieczystego  nieruchomości  położonej przy  ulicy  Strzeleckiej w Wejherowie, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa,  oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 194/9  obr. 16 o pow. 2501 m2,  objętej księgą wieczystą Kw GD1W/00034382/5,

będącej przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży  RepA 883/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu  20 maja  2010 roku.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ notariusza  Roberta Dudziak z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

U z a s a d n i e n i e

Zarządzenia Nr 105/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie nieskorzystania  z ustawowego  prawa  pierwokupu co do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa

     

 Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 12/900 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 194/9 obr.16 o pow. 2501 m2. Poprzez przedmiotową działkę odbywa się obsługa komunikacyjna zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej 75 boksów garażowych. Właściciele garaży posiadają w działce nr 194/9 obr.16 udziały w prawie użytkowania wieczystego, ustanowione przez gminę w 1996 roku, na podstawie umów oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności.

  Wyżej wymieniony udział w prawie użytkowania wieczystego sprzedający nabyli na podstawie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienia własności z dnia 15 stycznia 1996 roku.

Nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki terytorialnej T-9, dla której plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową stanowiącą uzupełnienie istniejących pierzei, lub zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, lub bliźniaczą w obszarze pomiędzy ul. Kalwaryjską, Strzelecką i lasem Kalwarii. Ustala się zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko. Ustala się zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko.

 Ustalona  między stronami cena sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego wynosi  2.000,- zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) tj. 59,97 zł/m2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z prawa pierwokupu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 08-07-2010 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 08-07-2010 10:29