herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta

Część IV - statutu Miasta Wejherowa

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 85.

1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
2. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje dwóch zastępców.
3. Funkcji Prezydenta oraz jego zastępcy nie można łączyć:
1) funkcją wójta, burmistrza lub prezydenta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym mieście,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.

§ 86.

W przypadku złożenia rezygnacji przez Prezydenta jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.

 

ROZDZIAŁ II
ZADANIA PREZYDENTA

§ 87.

1. Prezydent jako organ wykonawczy Miasta:
a/ przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada, w tym projekty uchwał a zwłaszcza projekt budżetu; inicjatywa uchwałodawcza w zakresie projektu budżetu należy wyłącznie do Prezydenta,
b/ informuje mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach programu społeczno - gospodarczego i wykorzystaniu budżetu,
c/ zajmuje się wykonywaniem budżetu a w tym podejmuje zarządzenia o koniecznych wydatkach, które nie są uwzględnione w budżecie, bądź też uwzględnione w niedostatecznej wysokości w przypadkach, gdy obowiązujące przepisy uprawniają Prezydenta do takiej decyzji,
d/ składa Radzie i RIO informacje o przebiegu wykonywania budżetu Gminnego za I półrocze w terminie do 31 sierpnia,
e/ składa Radzie roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu,
f/ podejmuje decyzje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustala warunki ugody w sprawach prywatnoprawnych albo tych publicznoprawnych, których przepisy zezwalają na zawarcie takiej ugody,
g/ gospodaruje mieniem komunalnym,
h/ zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
i/ udziela pełnomocnictw kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udziela zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,
j/ powołuje komisje przetargowe, a ponadto rozstrzyga wybór oferty wskazanej jako najkorzystniejsza przez komisję przetargową,
k/ wykonuje zadania zlecone, określone odrębnymi przepisami,
l/ określa sposób wykonywania uchwał Rady,
ł/ przedkłada Przewodniczącemu wniosek o zwołanie sesji Rady,
m/ może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Miasta,
n/ w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia,
o/ wykonuje inne zadania określone odrębnymi przepisami.
2. Decyzje wydawane przez Prezydenta w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Prezydent, upoważniony przez Prezydenta Zastępca Prezydenta lub inna osoba upoważniona.
3. W realizacji zadań własnych Prezydent podlega wyłącznie Radzie.

§ 88.

1. Prezydent w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, nie może:
1/ być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
2/ być zatrudnionym lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność,
3/ być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
4/ być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
5/ posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
6/ prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

§ 89.

1. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1/ reprezentowanie Miasta na zewnątrz,
2/ kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
3/ kierowanie pracą Urzędu,
4/ niezwłoczne ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z jego wykonania,
5/ przedkładanie RIO uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta oraz innych uchwał objętych nadzorem Izby,
6/ zgłaszanie Radzie wniosków w sprawach kandydatury na stanowisko Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta,
7/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9/ wykonywanie funkcji zastrzeżonych dla niego w przepisach szczególnych.
2. Prezydent może upoważnić Zastępców Prezydenta lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w imieniu Prezydenta.
3. Prezydent może ustanawiać i przyznawać nagrody za szczególne osiągnięcia.
4. Prezydent wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zmianami). Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym przez osobę obowiązaną stanowią tajemnicę służbową.

§ 90.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty określone w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zwane dalej "pracodawcami samorządowymi" dokonują:
1/ Przewodniczący wobec Prezydenta, przy czym wynagrodzenie Prezydenta ustala uchwałą Rada,
2/ w Urzędzie - Prezydent wobec pozostałych pracowników Urzędu oraz wobec kierowników samodzielnych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi innymi niż w pkt. 1-2,
3/ kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej - za innego niż wymieniony w pkt. 1-3 pracodawcę samorządowego.

§ 91.

1. Zastępcy Prezydenta działają w granicach upoważnienia wydanego przez Prezydenta.
2. Prezydent upoważnia Zastępcę Prezydenta do pełnienia obowiązków Prezydenta w wypadku jego nieobecności. Upoważnienie następuje w formie pisemnej.

§ 92.

1. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu uchwalony przez Prezydenta w drodze zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ III
ABSOLUTORIUM

§ 93.

1. Prezydent przedstawia Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta,
w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyła RIO.
2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.
3. Wniosek Komisji Rewizyjnej wymieniony w ustępie 2 podlega zaopiniowaniu przez RIO.
4. Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu w terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym.
5. Uchwałę, o której mowa w ustępie 4 Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Rada może podjąć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-01-2010 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2010 14:52