Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie pracy konkursowej - koncepcji architektonicznej wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie

23/05/2015    S99    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Wejherowo: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2015/S 099-180863

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Wejherowo
pl. Jakuba Wejhera 8
Punkt kontaktowy: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Miasta Wejherowa
ul. 12-go Marca 195
Osoba do kontaktów: Danuta Domżalicka
84-200 Wejherowo
POLSKA
Tel.: +48 586777115
E-mail: zzp@wejherowo.pl
Faks: +48 586777123
Adres internetowy: www.bip.wejherowo.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Wykonanie pracy konkursowej - koncepcji architektonicznej wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie.
II.1.2)Krótki opis:
1.Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie obejmującej:
1)formę architektoniczno-funkcjonalną wieży widokowej i stacji przesiadkowej,
2)formę architektoniczno-funkcjonalną dwóch stacji początkowych,
3)formę architektoniczną istotnych elementów planowanego systemu transportowego (podpór),
4)koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą obszar przy wieży widokowej i stacji przesiadkowej oraz przy stacjach początkowych.
2.Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wykonania opracowania będącego przedmiotem Konkursu na podstawie postanowień Regulaminu Konkursu. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu stanowią następujące załączniki do Regulaminu Konkursu:
Nr 8.1: Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie – część 1- Materiał dotyczący historii i zabytkowego charakteru Wejherowa
Nr 8.2: Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie – część 2
Nr 8.3:Materiał wyjściowy- wersja elektroniczna (opracowanie pod nazwą: „KONCEPCJA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej – Kolei Linowej dla Wejherowa z alternatywną lokalizacją stacji startowej” (wykonana przez Pracownię Projektową UrbiS Sławomir Ledwoń, Gdańsk, ul. Sympatyczna 20/15)”. Opracowanie jest wstępnie uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zawiera stałe i niezmienne, charakterystyczne dane, które należy uwzględnić przy opracowaniu pracy Konkursowej, w szczególności lokalizację:
a)wieży widokowej ze stacją przesiadkową;
b)dwóch stacji początkowych;
c)istotnych elementów systemu transportowego (podpór).
Nr 8.4: Mapa syt. wys. z uzbrojeniem wydrukowana do pliku PDF w skali 1:2000 w formacie A0, obejmująca Park Miejski i Kalwarię z otoczeniem.
Nr 8.5: Mapa do celów projektowych wydrukowana do pliku PDF, terenów objętych przebiegiem trasy kolei linowej -trasa Park Miejski- wieża widokowa wraz z przekrojem podłużnym.
Nr 8.6: Mapa do celów projektowych wydrukowana do pliku PDF, terenów objętych przebiegiem trasy kolei linowej -trasa wieża – polana przy ul. Strzeleckiej.
3.Równoważność:
1)Wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu Konkursu znaki towarowe, normy, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu Konkursu i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu Konkursu z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot Konkursu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Konkursu - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w tym opisie nazwą producenta;
2)Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu Konkursu dopisuje wyrazy „lub równoważny”.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71230000, 71000000, 71220000, 71320000, 71240000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
I.Wymagania stawiane Uczestnikom Konkursu
1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, tj.:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4)dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej:

a)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowych w branży architektonicznej dla co najmniej 2 budynków w kategorii ZLI lub ZLIII (kategorie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.) o kubaturze min. 5000 m3 każdy, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

b)jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń posiadającą doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dla obiektów podobnych do objętych przedmiotem Konkursu, tzn. dla budynków lub mostów, lub wiaduktów o wysokości powyżej 40m wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
UWAGA 1! Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
UWAGA 2! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia przez jedną osobę funkcji wymienionych w literze a) oraz b) celem spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Uczestnicy Konkursu muszą spełniać wymagania określone w art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24, ustawy Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom niniejszego Regulaminu.
5)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
6)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7)oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
2.Uczestnik może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli Uczestnik wykazując spełnianie warunków udziału w Konkursie dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, a nie udowodni, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, zostanie wykluczony z Konkursu.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów, odpowiada solidarnie z Uczestnikiem za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w Konkursie dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Uczestników w niniejszym Konkursie dokumentach i oświadczeniach opisanych w punkcie II poniżej ( rozdz. VIII Regulaminu). Uczestnicy Konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Konkursie, podlegać będą wykluczeniu z Konkursu.
II. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań
1.W celu oceny spełniania przez Uczestników warunków udziału w Konkursie, o których mowa powyżej, Uczestnicy muszą złożyć:
1)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych -Załącznik nr 2 do Regulaminu - oryginał.
2)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 4 do Regulaminu. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień przez te osoby,
3)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Uczestnika niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu – wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik, wykazując spełnianie warunków udziału w Konkursie dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - Załącznik nr 2a do Regulaminu. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Uczestnika niezbędnych zasobów.
2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Uczestnicy muszą złożyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Konkursu - Załącznik nr 3 do Regulaminu.
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
3.W przypadku Uczestnika mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnik składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4.Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231). Zgodnie z nim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
2)ust. 2 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
3)ust. 2 pkt 4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
4)ust. 2 pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie;
5)ust. 2 pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania o wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
5.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1. – ust. 4 pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w ust. 4 pkt 1 – ust. 4 pkt 5.
6.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Uczestnicy muszą złożyć:
1)Listę podmiotów należących do tej samej do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie Konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że Uczestnik nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3.1 do Regulaminu.
7.Pozostałe informacje na temat dokumentów:
1)Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczona winna być każda strona dokumentu. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Uczestnika, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2)dokumenty, dla których zostały określone wzory w formie załączników do Regulaminu, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
3)każdy dokument musi być czytelny.
4)dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5)złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
6)Zamawiający nie dopuszcza składania dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej.
8.Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie brać udział w Konkursie. W przypadku wspólnego uczestniczenia w Konkursie:
1)Uczestnicy Konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie:
a)pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, musi zostać załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
b)dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: Konkursu, którego dotyczy, Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
c)dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Uczestnika a także przez pełnomocnika;
d)przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów;
e)dokumenty wspólne dla wszystkich Uczestników, powinny być podpisane przez pełnomocnika lub wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie;
2)Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;
3)Każdy z Uczestników oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z Konkursu;
4)Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 2. i ust 5. muszą być złożone przez każdego Uczestnika, pozostałe mogą być złożone wspólnie;
5)Wymagania stawiane Uczestnikom Konkursu określone w I.ust. 1 pkt 1-5 (odpowiednio rozdz. VII ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu) Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie mogą spełniać łącznie, natomiast określone w I.ust. 1 pkt pkt 6 i pkt 7 (odpowiednio rozdz. VII ust.1 pkt 6 i pkt 7 Regulaminu), każdy z osobna.
9.Jeżeli w Konkursie pierwszą nagrodę otrzyma praca Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, umowy regulującej współpracę tych Uczestników. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa regulująca współpracę, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia wraz z okresem udzielonej gwarancji.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Kryterium 1 – Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych realizujących proponowane założenia programowe – 60 % (ocenie podlegać będą: rozwiązania architektoniczne: bryła, elewacje, wnętrza, elementy zagospodarowania terenu oraz dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy),
Kryterium 2 - Poprawność proponowanych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych – 30 %
Kryterium 3 - Walory eksploatacyjne oraz trwałość projektowanych elementów – 10 %.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
ZZP.271.10.2015.DD
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.6.2015
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 400 PLN

Warunki i sposób płatności: Opłata za Regulamin wynosi 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100), opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millennium Oddział Wejherowo Nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920. Odbiór Regulaminu w siedzibie Zamawiającego. Regulamin można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl w zakładce Zamówienia publiczne, przetargi i ogłoszenia/ ogłoszenia– nieodpłatnie.

IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 11.6.2015 - 15:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 29.6.2015
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1) Nagroda I – 10 000 PLN brutto;
2) Nagroda II – 7 000 PLN brutto;
3) Nagroda III – 3 000 PLN brutto
autorzy dwóch lub trzech nagrodzonych prac zostaną zaproszeni w terminie nie mniej niż 15 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia, lub w przypadku nagrodzonej jednej pracy konkursowej do negocjacji w trybie z wolnej ręki na ustalenie warunków przyszłej Umowy na wykonanie Dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania opisanego w Rozdziale VI Regulaminu
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Antoni Taraszkiewicz
2. Ryszard Comber
3. Piotr Lorens
4. Dariusz Chmielewski
5. Marek Karzyński
6. Beata Rutkiewicz
7. Piotr Bochiński
8. Bogusław Suwara
9. Zbigniew Falkowski
10. Stanisław Brzozowski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
W niniejszym postępowaniu Sąd Konkursowy składa się z 12 osób. W związku z tym, że w pkt:"IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego" jest możliwość podania danych tylko 10 osób poniżej podaje się dane osobowe dwóch pozostałych członków Sądu Konkursowego: Mirosław Ziemann (Nr 11), Justyna Antczak (Nr 12).
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
10.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający może przedłużyć termin składania wniosków.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:20.5.2015

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Danuta Domżalicka 24-05-2015 00:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Domżalicka 23-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Danuta Domżalicka 15-06-2015 15:15