Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

81/2010 26 kwietnia 2010

ZARZĄDZENIE  NR 81/2010

Prezydenta  Miasta Wejherowa

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

 

Na podstawie:

- art. 109    ust. 1  pkt. 1  i   art. 110   ustawy  z  dnia   21   sierpnia  1997 r.   o   gospodarce          

  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr  261 poz. 2603 z późn.  zm.)

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa

zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu  co do  nieruchomości  położonej w Wejherowie przy ul. Rogaczewskiego 72, stanowiącej własność p. Danuty i Andrzeja Myślisz, oznaczonej  ewidencyjnie jako działka nr 42/31  obr. 4 o powierzchni 472 m2,  objętej księgą wieczystą Kw nr 26536/1, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży  RepA 4972/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 roku, doręczonej właściwemu organowi  w dniu 12 kwietnia 2010 roku.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego  zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:

1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,

2/ Notariusz Joannę Orlińską z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zarządzenia Nr 81/2010 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia  26 kwietnia 2010 roku   w sprawie nieskorzystania  z prawa  pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.

 

 

 

           Przedmiotem  warunkowej umowy sprzedaży RepA 4972/2010 z dnia 01.04.2010 roku jest nieruchomość składająca się z działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 42/31 obr.4 o pow. 472  m2, położonej przy ul. Rogaczewskiego 72 w Wejherowie,  objętej księgą wieczystą Kw nr 26536/1.

       Wyżej wymienioną działkę sprzedający nabyli od Gminy Miasta Wejherowa na podstawie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 07 kwietnia 1988 roku oraz  na podstawie prawomocnej decyzji Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 lipca 1999 roku numer 12/WGN-7222/700/415/99.

Na w/w nieruchomości rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego do wysokości piwnic bez stropu, działka posiada dostęp do drogi publicznej.  Nieruchomość znajduje się w obszarze jednostki terytorialnej T7, dla której plan przewiduje zabudowę mieszkaniową oraz usługi. Ustala się zakaz rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko, o ile w wyniku rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów nie nastąpi znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego lub uciążliwego oddziaływania. Ustala się zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko.

 Ustalona  między stronami cena sprzedaży wynosi  100.000,- zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) tj. 211,86 zł/m2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje realizacji celów publicznych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a co za tym idzie nie służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku z powyższym  postanawia się nie korzystać z prawa pierwokupu.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-05-2010 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2010 11:25