herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIk/XLV/538/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu "NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 2014-06-13 13:37
Uchwała Nr VIk/XLV/537/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 imienia Kubusia Puchatka w Wejherowie prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa 2014-06-13 13:36
Uchwała Nr VIk/XLV/536/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013" 2014-06-13 13:34
Uchwała Nr VIk/XLV/535/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku" 2014-06-13 13:32
Uchwała Nr VIk/XLV/534/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości 2014-06-13 13:28
Uchwała Nr VIk/XLV/533/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2014-06-13 13:26
Uchwała Nr VIk/XLV/532/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Skarbu Państwa 2014-06-13 13:24
Uchwała Nr VIk/XLV/531/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby prawnej prawa własności nieruchomości 2014-06-13 13:20
Uchwała Nr VIk/XLV/530/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Podmiejskiej 2014-06-13 13:13
Uchwała Nr VIk/XLV/529/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury "Wejherowskiego Centrum Kultury" w środki majątkowe 2014-06-13 13:09
Uchwała Nr VIk/XLV/528/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XLVIII/506/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia na realizację projektu "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa" dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wejherowie 2014-06-13 13:06
Uchwała Nr VIk/XLV/527/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XXXI/330/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia na realizację projektu "Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie" dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie 2014-06-13 12:58
Uchwała Nr VIk/XLV/526/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XXXI/331/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia na realizację projektu "Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie" dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Oddział w Wejherowie 2014-06-13 12:58
Uchwała Nr VIk/XLV/525/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy Placu Jakuba Wejhera 3 w Wejherowie 2014-06-13 12:53
Uchwała Nr VIk/XLV/524/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie 2014-06-13 12:39
[Nieważna w części] Uchwała Nr VIk/XLV/523/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielonych podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2017-01-19 08:27
Uchwała Nr VIk/XLV/522/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. J. z dnia 10 lutego 2014 roku na działalność Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie w przedmiocie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, głównie kotami bezdomnymi oraz kotami wolno żyjącymi 2017-09-20 12:43
Uchwała Nr VIk/XLV/521/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXVII/445/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-06-12 12:34
Uchwała Nr VIk/XLV/520/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-06-12 12:07
Uchwała Nr VIk/XLV/519/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2013 rok 2014-06-12 11:59
Uchwała Nr VIk/XLV/518/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-12 11:54