herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy, - fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo, - fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. "Górek Bolszewskich", w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych, - fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala, - na terenie Wejherowo Śródmieście-część północna w obszarze ograniczonym ulicami Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północną, Wałową i Sobieskiego