herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 "MALUCH 2013 - edycja 2"

OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH 2013 – edycja 2”

 

Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając
na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

1.      Program MALUCH realizowany jest w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2 edycję Programu.

2.      W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie), polegające na:

2.1.            zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,

2.2.            organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

3.      O dotacje mogą się ubiegać:

3.1.            osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcychw okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

3.2.            osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

4.       Z dotacji nie mogą skorzystać:

4.1.            jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące (współ)własnością jednostek samorządu terytorialnego;

4.2.            instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013 – edycja 1”.

5.      Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.

6.      Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2013 r.

7.      Oferty w formie pisemnej należy składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

·         Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2013 - edycja 2”do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście wPunkcie Obsługi Klienta Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (parter, wejście B) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.45-15.45(w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę stempla pocztowego).

·         Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail: malgorzata.polak@gdansk.uw.gov.pl, a także na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Maluch@mpips.gov.pl - wpisując w temacie „Oferta Maluch 2013 edycja 2 –nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta- skrócona_nazwa_podmiotu”, w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

8.      Wynikikonkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do dnia 12 września 2013r. na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/.

9.      Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r.

10.  Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

11.  Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 –
edycja 2”.

Program, Regulamin konkursu oraz wzorów dokumentów dostępne są na stronie internetowej PUW http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wzfe/maluch13e2 oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.zlobki.mpips.gov.pl/maluch/.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Oddziału Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury tel. (58) 30 77 - 332, - 124, - 148 pok. 420, 415, 419.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 30-07-2013 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 30-07-2013 12:06