Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w kwartale ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, Św. Jana w Wejherowie, składająca się z działek nr 539, 550/2, 550/1, 551/1, 551/2, 93/3, 94/1, 95/1, 96/3, 94/4, 95/3, 96/4, 94/5, 95/4, 96/5, 96/6, 549/2, 549/1, 110/10 (KW nr GD1W/00041627/7), 86, 544/8, 544/4, 83/3, 79 (KW nr GD1W/00042215/3), 85/1, 85/2, 85/3 (w trakcie odłączania z KW nr GD1W/00001263/5), 544/9, 121/2 (KW nr GD1W/00016295/6), 110/2 (KW nr GD1W/00041628/4), 110/4 (KW nr GD1W/00049055/2), o łącznej pow. 22 477 m2 oraz udziału 1/3 części w dz. nr 538 (KW nr GD1W/00063532/4), o całkowitej pow. 281 m2, obr. 15.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 21 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w kwartale ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, Św. Jana w Wejherowie, składająca się z działek nr 539, 550/2, 550/1, 551/1, 551/2, 93/3, 94/1, 95/1, 96/3, 94/4, 95/3, 96/4, 94/5, 95/4, 96/5, 96/6, 549/2, 549/1, 110/10 (KW nr GD1W/00041627/7), 86, 544/8, 544/4, 83/3, 79 (KW nr GD1W/00042215/3), 85/1, 85/2, 85/3 (KW nr GD1W/00100750/0), 544/9, 121/2 (KW nr GD1W/00016295/6), 110/2 (KW nr GD1W/00041628/4), 110/4 (KW nr GD1W/00049055/2), o łącznej pow. 22 477 m2oraz udziału 1/3 części w dz. nr 538 (KW nr GD1W/00063532/4), o całkowitej pow. 281 m2, obr. 15.

Do udziału w przetargu dopuszczono dwóch uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 7 000 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 7 070 000,00zł (8 696 100,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono Progress XVII Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy.

 

_______________________________________________________________
 

 

WYJĄTKOWA NIERUCHOMOŚĆ W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w śródmieściu Wejherowa

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w kwartale ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, Św. Jana w Wejherowie, składająca się z działek nr 539, 550/2, 550/1, 551/1, 551/2, 93/3, 94/1, 95/1, 96/3, 94/4, 95/3, 96/4, 94/5, 95/4, 96/5, 96/6, 549/2, 549/1, 110/10 (KW nr GD1W/00041627/7), 86, 544/8, 544/4, 83/3, 79 (KW nr GD1W/00042215/3), 85/1, 85/2, 85/3 (w trakcie odłączania z KW nr GD1W/00001263/5), 544/9, 121/2 (KW nr GD1W/00016295/6), 110/2 (KW nr GD1W/00041628/4), 110/4 (KW nr GD1W/00049055/2), o łącznej pow. 22 477 m2 oraz udziału 1/3 części w dz. nr 538 (KW nr GD1W/00063532/4), o całkowitej pow. 281 m2, obr. 15.

 

cena wywoławcza: 7 000 000,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej stawce

 

Opis: nieruchomość położona jest w historycznej części miasta Wejherowa, częściowo ogrodzona, częściowo porośnięta trawą; działki wchodzące w skład przedmiotowego terenu tworzą kształt wieloboku, o zróżnicowanej konfiguracji; na nieruchomości znajduje się kilkadziesiąt drzew i krzewów, w jej zachodniej części zlokalizowany jest utwardzony przejazd; na nieruchomości występują odcinki sieci kanalizacji sanitarnej (w większości nieczynnej), deszczowej, energetycznej, gazowej i wodociągowej;

przez przedmiotowy teren przebiega kolektor czynnej kanalizacji deszczowej kd1000 (dawny Srebrny Potok) - wzdłuż kolektora należy zachować pas techniczny, dostępny dla gestora sieci; dopuszcza się przebudowę kolektora lub odkrycie go na warunkach gestora sieci; w przypadku odkrycia Srebrnego Potoku należy stworzyć wzdłuż niego przestrzeń publiczną o wysokich walorach estetycznych;

na działkach nr 110/4, 110/2, 94/5, 96/5, 539, 550/2 obr. 15 znajdują się obiekty, które zostaną wyburzone nakładem i staraniem Gminy Miasta Wejherowa.

Przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr VIk/XX/257/2012 Rady Miasta Wejherowa z dn. 18 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 06.08.2012 r., poz. 2621) i położona jest w granicach następujących jednostek urbanistycznych: 2UC,Ua, 2UC,Ub, 2UC,Uc - teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 20000m2/WOH oraz zabudowy usługowej; 6U,KDP, 8U,KDP - teren zabudowy usługowej oraz parkingów; 7MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

Ochrona konserwatorska: teren objęty jest wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 jako układ urbanistyczno - krajobrazowy miasta Wejherowa, nadto objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej archeologicznej.

Uzbrojenie: w ul. Wałowej i ul. Sienkiewicza znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w ul. Sobieskiego znajduje się sieć ciepłownicza.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości budynkiem lub budynkami o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w podanym niżej terminie, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary.

 

Obsługa komunikacyjna: nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych, przy czym zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
o symbolu 2UC,U warunkiem wprowadzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego jest wcześniejsza lub równoległa realizacja dojazdu z drogi 02KDD.

Wobec powyższego, nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do wybudowania własnym kosztem i staraniem, bez prawa do zwrotu nakładów, drogi oznaczonej w planie symbolem 02KDD, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, w terminie 5 lat od daty nabycia nieruchomości oferowanej w niniejszym ogłoszeniu, pod rygorem zastosowania kary umownej w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion).

 

Wszelkie kary umowne wynikające z niniejszego ogłoszenia będą zabezpieczone oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2012 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 700 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2012 r., przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 14 grudnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami oraz stanem nieruchomości. Dnia 7 grudnia 2012 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 16-10-2012 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 31-12-2012 11:38