Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie

 

NA PRZETARG NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

_____________________________________________________________________________________________________

  • Prezydent Miasta Wejherowa

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym ograniczonym

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie, o powierzchni 13,87 m2, wraz z udziałem wynoszącym 12/1000 części w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym gruntu, działki nr 482 obr. 15, o powierzchni 941 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 30165.

  •  

  • W rokowaniach mogą wziąć udział wyłącznie właściciele lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie.

Uzasadnienie: niewielka powierzchnia lokalu niemieszkalnego wskazuje na celowość wykorzystania go jako pomieszczenia przynależnego do lokali mieszkalnych znajdujących się w tym samym budynku, tj. przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie.

cena wywoławcza 30.400 zł netto

(przy czym wartość udziału w gruncie określa się na 12,4 % tej ceny)

rokowaniu podlega cena wywoławcza netto

Po zakończonych rokowaniach zostanie ustalona:

Cena sprzedaży lokalu - jako 87,6 % ceny ustalonej w rokowaniach netto - VAT zwolniony

I opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste-25 % ceny gruntu oraz podatek VAT-22 %

opłaty roczne z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste - 3 % ceny gruntu oraz podatek VAT- 22 %

Opis nieruchomości: Lokal w stanie do remontu. Stolarka okienna - stara, drewniana. Drzwi wejściowe - drewniane, typowe. Stolarka okienna i drzwiowa malowana farbą olejną. Wyprawy tynkarskie ścian i sufitów zwykłe, wapienne i cementowo-wapienne na podłożu z cegieł oraz desek (na otrzcinowaniu), nierówne, malowane farbą emulsyjną. Podłogi ze starych płyt drewnianych na podłożu z desek w stanie dostatecznym, obniżonym (lokalne zbutwienia, nierówności, braki w konserwacji). Brak posadzek i typowych oblicowań z płytek ceramicznych glazurowanych. Brak łazienki. Kącik z umywalką. Istniejące, aktualnie na stałe zamknięte, stare przejście do sąsiedniego pokoju- lokalu nr 5 przy ul. Dąbrowskiego 5 (drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, płycinowe). Jeżeli okaże się konieczne trwałe wydzielenie niezbędnym jest zamurowanie otworu drzwiowego, istniejącego pomiędzy lokalem niemieszkalnym nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 5 a lokalem mieszkalnym nr 5 przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie z dnia 19.11.2007 r. nr AB16-I-7359/118/07, z którego wynika, że pomieszczenie gospodarcze (lokal nr 4) stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Przeznaczenie:. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie zabudowy UM-1 - strefa zabudowy usługowo-mieszkalnej o charakterze śródmiejskim.

 

  • Budynek posiada dostęp do następujących sieci: kablowa sieć elektroenergetyczna, telefoniczna i teletechniczna, gazociąg, wodociąg miejski, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 5 przy ul. Dąbrowskiego w Wejherowie został przeprowadzony dnia 27.10.2009 r., drugi przetarg został przeprowadzony dnia 13.01.2010 r.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone dnia 27 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy pl. Jakuba Wejhera nr 8.

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach (w zamkniętych kopertach) można składać w terminie
do dnia 21 kwietnia 2010 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie na parterze siedziby urzędu przy Pl. Jakuba Wejhera 8.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (warunkiem dopuszczenia uczestnika do ustnej części rokowań jest zaoferowanie ceny wyższej od wywoławczej);

  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań - w niniejszym postępowaniu nie ustalono dodatkowych warunków rokowań, wobec czego nie wymaga się propozycji ich realizacji.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 3.040 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2010 r., przy czym do rokowań przystąpić będą mogły jedynie osoby, których zaliczki faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2010 r. Dowód wpłacenia zaliczki przez zgłaszającego podlega przedłożeniu komisji przeprowadzającej rokowania przed otwarciem rokowań. W przypadku gdy osoba, która zostanie ustalona nabywcą nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, tj. cena lokalu wraz z pierwszą opłatą z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub pierwsza rata ustalona w drodze rokowań, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność. Opłaty roczne z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

 

Prezydentowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zainteresowani udziałem w rokowaniach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości.

 

Informacji w sprawie rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. (058) 677 71 52 lub 677 71 43, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Bojaruniec 24-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 26-04-2010 14:58