Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XX/252/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Uchwała Nr VIk/XX/252/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i   wykupu  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. b oraz art. 58 ust 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 2   pkt 2   i art. 9   pkt 3   ustawy z   dnia 29 czerwca 1995 r. o   obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 120, poz. 1300 z   późniejszymi zmianami)  


Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina Miasta Wejherowa wyemituje 22 (słownie: dwadzieścia dwie) obligacje o   wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).  

2.   Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w   liczbie mniejszej niż 100 osób.  

3.   Obligacje będą obligacjami na okaziciela.  

4.   Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.  

5.   Obligacje nie będą zabezpieczone.  

§   2.   Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Wejherowa w   2012 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.  

§   3.   1.   Obligacje zostaną wyemitowane w   następujących seriach:  

1)   seria I12 o   wartości  500.000,00 zł;  

2)   seria J12 o   wartości  500.000,00 zł;  

3)   seria K12 o   wartości 500.000,00 zł;  

4)   seria L12 o   wartości  700.000,00 zł.  

2.   Emisja obligacji nastąpi w   terminie do 31.12.2012 r.  

3.   Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.  

4.   Wydatki związane z   przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z   dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa.  

§   4.   1.   Wykup obligacji nastąpi po upływie:  

1)   7 lat od daty emisji obligacji serii I12;  

2)   8 lat od daty emisji obligacji serii J12;  

3)   9 lat od daty emisji obligacji serii K12;  

4)   10 lat od daty emisji obligacji serii L12.  

2.   Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.  

3.   Jeżeli data wykupu obligacji określona w   ust. 1   przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w   najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.  

§   5.   1.   Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i   wypłaca w   okresach półrocznych liczonych od daty emisji.  

2.   Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o   marżę dla inwestorów.  

3.   Oprocentowanie wypłaca się w   następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.  

4.   Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w   ust. 3   przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w   najbliższym dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.  

5.   Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.  

§   6.   Wydatki związane z   wykupem obligacji i   wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z   dochodów własnych Gminy Miasta Wejherowa w   latach 2013 – 2022.  

§   7.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:  

a)   zawarcia umowy z   podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i   wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,  

b)   dokonywania wszelkich czynności związanych z   przygotowaniem i   przeprowadzeniem emisji obligacji,  

c)   wypełnienia świadczeń wynikających z   obligacji,  

d)   wyboru formy, w   jakiej zostaną wyemitowane obligacje.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-07-2012 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2012 13:43