Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY -Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2012 roku w terminie od 10.04.2012 roku do 31.08.2012 roku, dwóch stanowisk sprzedaży okularów słonecznych


Prezydent Miasta Wejherowa

 

ogłasza pierwszy pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

 

na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w sezonie letnim 2012 roku w terminie od 10.04.2012 roku do 31.08.2012 roku, dwóch stanowisk sprzedaży okularów słonecznych. Powierzchnia każdego stanowiska 4 m2.

Stawka wywoławcza na wydzierżawienie jednego stanowiska 15 zł netto dziennie. Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową w wysokości 11,50 zł/m2 dziennie

Wadium w wysokości 1000 zł za każde stanowisko oddzielnie (słownie złotych: tysiąc) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 02.04.2012 roku.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu

Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

  • przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za dzierżawę gruntu. Oferta winna zawierać:

  1. proponowaną stawkę netto za wydzierżawienie stanowiska dziennie,

  2. dowód wpłaty wadium

Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Oferty należy składać oddzielnie na każde stanowisko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Okulary - stanowisko nr 1”, ,,Okulary - stanowisko nr 2”, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. Jakuba Wejhera 8 do dnia 03 kwietnia 2012 roku do godz. 800. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 03 kwietnia 2012 roku o godz. 830 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.

Umowa dzierżawy zostanie podpisana oddzielnie na każde stanowisko z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wydzierżawienie danego stanowiska.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z góry za cały okres dzierżawy w terminie do 10 maja 2012 roku.

Mapkę z oznaczoną lokalizacją stanowisk można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 203, tel. 677-71-53.

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Ślusałek 22-03-2012 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Ślusałek 25-06-2012 14:56