Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU NA KADENCJĘ 2012-2015PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA WEJHEROWA

 

INFORMACJA

O PRZEPROWADZENIU WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

NA KADENCJĘ 2012-2015

 

Rada Miasta Wejherowa uprzejmie informuje, iż Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku zgodnie z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz.1070 z późn. zm.) w dniu 16 grudnia 2011 roku podjęło decyzję o konieczności uzupełnienia listy ławników do sądów powszechnych okręgu gdańskiego na kadencję 2012-2015.

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pismem Nr.Adm.0130-2/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku zwrócił się do Rady Miasta Wejherowa z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Zgodnie z powołaną uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku w wyborach uzupełniających Rada Miasta Wejherowa powinna wybrać następującą ilość ławników:

- do Sądu Okręgowego w Gdańsku - 3 ławników

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników i ich wybór reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku upływa z dniem 15 lutego 2012 roku.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(0-58) 677 70 26, (0-58) 677 70 27, (0-58) 677 70 28.

Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl
( w załączniku poniżej )

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

 

/-/ Leszek Glaza

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego;

  2. Lista osób popierających kandydata;

  3. Oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;

  4. Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

  5. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 16-01-2012 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 16-01-2012 10:54