Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych z terenu miasta Wejherowa

 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 175, poz 1362 z późn. zm.) oraz art. 3 ust 3, art. 11, art. 13 - 19 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536)  ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA UDZIELENIE SCHRONIENIA ORAZ POSIŁKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  tej ustawy.

I. Rodzaj zadania

      Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych z terenu miasta Wejherowa.

      Podstawą przyznania schronienia jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

 

II. Czas realizacji

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgłoszonych do konkursu dotyczy okresu od dnia

11 stycznia  2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

III. Kwota przeznaczona na realizację zadania

Przewidywana kwota na realizację zadania w 2012 roku wynosi: 100.000,00

W latach poprzednich: w 2010 roku 93.000,00

  w 2011 roku 96.000,00

  W  tych latach nie przekazywano dotacji na ten cel.

 

IV. Warunki przystąpienia do konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w zamkniętej kopercie. Oferty winny być zgodne z wzorcem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r., Nr 6, poz. 25) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Na kopercie winna widnieć informacja: Otwarty konkurs na udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych. W przypadku nadesłania oferty liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z ofertami należy złożyć następujące załączniki:

 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
 • ewentualne referencje lub opinie o podmiocie.

 

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2012 roku do godziny 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 - sekretariat I p w zaklejonej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs na udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych”

 

 

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert

Weryfikacji ofert, ich oceny dokona  Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. formalne:

 • Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?
 • Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?
 • Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?
 • Czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot?
 • Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki?

2. merytoryczne:

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz pozostałe podmioty;
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub pozostałe podmioty będą realizować zadanie.
 • uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub pozostałych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 • dogodność dojazdu; odległość nie większa niż 50 km od miasta Wejherowa.

Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej.

Podmiot, przyjmując zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, zobowiązuje sie do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, oraz do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.

O wynikach konkursu, podmioty, które złożyły ofertę w konkursie, zostaną powiadomione pisemnie w terminie do jednego miesiąca od rozstrzygnięcia.

 

Wzór oferty w załączniku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-12-2011 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2011 11:40