Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono]INSPEKTOR d.s .zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 4/2011

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA  d.s .zamówień publicznych

 w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

1.        Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie: wyższe magisterskie,

·         specjalność : preferowane prawo lub administracja,

·         2 letni staż pracy zawodowej (mile widziane doświadczenie  w pracy na stanowisku pracownika ds. zamówień publicznych ),

·         umiejętność obsługi komputera ( praca w środowisku Windows) w zakresie MS Office, poczty elektronicznej Outlook Express, Internet , mile widziana znajomość programu związanego z elektronicznym obiegiem dokumentów, programu wspomagającego prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, programu informacji  prawnej Lex ,

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  2.Wymagania dodatkowe:

·         odpowiedzialność,

·         rzetelność,

·         znajomość struktury samorządu,

·         umiejętność pracy w zespole,

·          bardzo dobra  organizacja pracy,

·         komunikatywność,

·         umiejętność samodzielnego redagowania pism urzędowych,

·         zdolność analitycznego myślenia,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

·         odporność na stres.

 3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

 4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         prowadzenie rejestrów umów oraz zamówień publicznych,

·         opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych oraz ewidencjonowanie zamówień realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,

·         organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z prowadzeniem pełnej dokumentacji postępowania,

·         opracowywanie regulaminów dotyczących funkcjonowania zamówień publicznych w Urzędzie,

·         opracowywanie projektów zarządzeń  niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

·         udział w pracach komisji przetargowej.

5.  Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora  ds. zamówień publicznych  w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ”w terminie do dnia  23 grudnia 2011 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko  urzędnicze
INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych
w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 
    Informuję, że z pośród  8 przesłuchanych  aplikantów spełniających wymagania formalne, nie rozstrzygnięto naboru  z uwagi na brak odpowiedniej kandydatury na ww. stanowisko. 

 
            PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
            Krzysztof  HILDEBRANDT 

Wejherowo, dnia  11 stycznia 2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-12-2011 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 12-01-2012 15:31