Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2/2010 11 stycznia 2010

 
 
ZARZĄDZENIE NR 2/2010
Prezydenta Miasta Wejherowa
z dnia 11 stycznia 2010.
 
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 
 
Na podstawie:
- art. 109    ust. 1 pkt. 1 i   art. 110   ustawy z dnia   21   sierpnia 1997 r.   o   gospodarce          
 nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Wejherowa
zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nie korzysta się z ustawowego prawa pierwokupu co do nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. 3 Maja, stanowiącej własność p. Marcina Macieja Filipczyka
-         oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 543/2 obr. 15 o pow. 517 m2, objętej księgą wieczystą Kw nr 87908/5
-         oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 543/3 obr. 15 o pow. 494 m2, objętej księgą wieczystą Kw nr 87304/1
będących przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży RepA 5551/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku, doręczonej właściwemu organowi w dniu 28 grudnia 2009 roku.
 
§ 2.
 
Zobowiązuje się Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki do niezwłocznego zawiadomienia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu:
1/ strony, które zawarły umowę wymienioną w § 1 niniejszego zarządzenia,
2/ notariusz Aleksandrę Bečka z Kancelarii Notarialnej w Sopocie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Zarządzenia Nr 2 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu co do nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 
 
           Przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży RepA 5551/2009 z dnia 22.12.2009 roku jest działka oznaczona ewidencyjnie nr 543/2 obr. 15 o pow. 517 m2objęta księgą wieczystą Kw nr 87908/5 oraz działka oznaczona ewidencyjnie nr 543/3 obr. 15 o pow. 494 m2 objęta księgą wieczystą Kw nr 87304/1.
       Wyżej wymienione działki sprzedający nabył od Gminy Miasta Wejherowa na podstawie umów sprzedaży RepA 7804/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku, RepA 79629/2009 z dnia 11 maja 2009 roku. 
Działki są niezabudowane, posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną odpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 543/1 obr.15, na podstawie umowy notarialnej RepA 12571/2009 z dnia 28.08.2009 roku. Działki o nr 543/2 obr.15 i nr 543/3 obr.15 znajdują się na obszarze jednostki terytorialnej oznaczonej symbolem T-9, dla której plan przewiduje zabudowę mieszkaniową. Obowiązuje się zakaz lokalizowania nowych funkcji produkcyjnych ( przemysł, bazy, składy) oraz zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko, zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej za wyjątkiem zabudowy stanowiącej uzupełnienie istniejącej pierzei, lub zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, lub bliźniaczej w obszarze pomiędzy ul. Kalwaryjską, Strzelecką i lasem Kalwarii.
          Ustalona między stronami cena sprzedaży przedmiotowych działek wynosi 213.500,- zł brutto (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset złotych). 
Przedmiotowe działki posiadają kształt bardzo wydłużonego prostokąta o szerokości od 8,59 m do 9,02 metra co powoduje, że pod kątem możliwości ich przeznaczenia i zabudowy na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie można ich uznać za działki budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – konieczność zachowania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto zgodnie z decyzją podziałową nr WGNiU.AO.743012/46/07 z dnia 30.10.2007 roku, sprostowaną postanowieniem nr WGNiU.AO.7430-1-34/09 z dnia 14.04.2009 roku przedmiotowe działki przeznaczone są na uzupełnienie działek sąsiednich. Umową sprzedaży warunkowej RepA 5551/2009 z dnia 22.12.2009 roku nabywcą działek ma być firma „Janssen & Philips Development” Spółka z o.o. z siedzibą w Rumi, która jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działki 319/9 i 319/23 obr.15, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w którym następuje wyodrębnianie lokali mieszkalnych. Działka 543/2 obr.15 graniczy bezpośrednio z działką 319/23 obr.15. W związku z powyższym postanawia się nie korzystać z ustawowego prawa pierwokupu.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 10-02-2010 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 25-03-2010 09:45