Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na wynajem gruntu pod usytuowanie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako część dz. nr 432/4 obr. 9 w terminie od 09.12.2023 roku do 23.12.2023 roku, stoiska sprzedaży choinek.

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem gruntu pod usytuowanie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako część dz. nr 432/4 obr. 9 w terminie od 09.12.2023 roku do 23.12.2023 roku, stoiska sprzedaży choinek, powierzchnia stoiska 200 m2, wygrała oferta ze stawką czynszu najmu 570 zł netto dziennie.

Prezydent Miasta Wejherowa

 

ogłasza pierwszy pisemny

przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

 

na wynajem gruntu pod usytuowanie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako część dz. nr 432/4 obr. 9 w terminie od 09.12.2023 roku do 23.12.2023 roku, stoiska sprzedaży choinek. Powierzchnia stoiska 200 m2.

Stawka wywoławcza na wynajem jednego stanowiska 150 zł netto dziennie. Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.

Czynsz jest płatny za każdy dzień trwania umowy niezależnie od wykorzystywania nieruchomości.

Wadium w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920 w Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 4.10.2023 roku do godziny 900.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu

Oferent traci wadium na rzecz Urzędu Miejskiego jeżeli:

  • odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  • zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,

  • przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Wadia oferentów uczestniczących w niniejszym przetargu zostaną zwrócone po podpisaniu umowy
z wybranym oferentem jednak nie później niż 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest podana w tej ofercie wysokość stawki za najem gruntu. Oferta winna zawierać:

  1. Nazwę oferenta (imię nazwisko lub nazwa, adres, telefon)

  2. proponowaną stawkę netto za wynajem stanowiska dziennie,

  3. dowód wpłaty wadium

Oferta musi być podpisana przez oferenta. Oferta musi być czytelna. Wszelkie skreślenia winny być parafowane przez oferenta. Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie z dopiskiem ,,Choinki – stoisko. Nie otwierać przed 04.10.2023 godzina 930, oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 do dnia 4 października 2023 roku do godz. 900. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 4 października 2023 roku o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie ul. 12 Marca 195 - sala konferencyjna III piętro.

Umowa najmu zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzienną za wynajem stoiska.

Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty z góry za cały okres dzierżawy w terminie do 09 grudnia 2023 roku.

Mapka z oznaczoną lokalizacją stanowiska stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej Prezydent Miasta ogłosi wynik przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie www.bip.wejherowo.pl oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim oferentom uczestniczącym w przetargu. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana Prezydent Miasta określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo negocjacji wszelkich warunków umowy oraz swobodnego wyboru oferenta.

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Ślusałek 19-09-2023 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Ślusałek 19-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Adam Ślusałek 09-10-2023 14:11