Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Przebieg głosowania 2023-06-19 12:55
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2023-06-26 08:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/587/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wejherowa wotum zaufania 2023-06-21 14:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/588/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok 2023-06-21 14:08
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/589/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2022 rok 2023-06-21 14:06
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/590/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 2023-06-21 14:03
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/591/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 13:53
dokument [Orzeczenie nieważności uchwały] UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/592/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie roszczeń powstałych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 2023-08-21 12:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/593/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XXXV/485/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wejherowa 2023-06-21 13:32
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/594/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-06-21 13:31
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/595/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej 2023-06-21 13:28
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/596/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej 2023-06-21 13:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/597/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIIk/XLII/561/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina 2023-06-21 13:22
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/598/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2023-06-21 13:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/599/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 13:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/600/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 13:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/601/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 13:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/602/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 13:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/603/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/604/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/605/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/606/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/607/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:45
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/608/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:39
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/609/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej przy ul. Wniebowstąpienia 3 w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej 2023-06-21 12:20
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/610/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej przy ul. Dworcowej 1 w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej 2023-06-21 12:13
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/611/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości gruntowej od osób fizycznych 2023-06-21 12:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/612/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2023-06-21 12:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/613/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej 2023-06-21 12:08
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/614/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 2023-06-21 12:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/615/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2023-2033 2023-06-21 11:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/616/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2023-06-21 11:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/617/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wejherowie 2023-06-21 11:54
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/618/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XII/123/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2023-06-21 11:52
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/619/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na zakup bronchofiberoskopu wraz z kriosondami dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie 2023-06-21 11:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/620/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku? oraz "Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku" 2023-06-21 11:48
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/621/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XXXVII/527/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2023-06-21 11:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/622/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 2023-06-21 11:40
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XLVI/623/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały nr VIIIk/XLII/564/2023 z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi 2023-06-21 11:39