Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2012-2015

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 NA LATA 2012-2015

 

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 roku czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów n ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Sądu Rejonowego w Gdyni, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.

Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl(Załącznik poniżej)

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Wejherowa

 

/-/ Leszek Glaza

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego;

2.     Lista osób popierających kandydata;

3.     Oświadczenie , że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;

4.     Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

5.     Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-06-2011 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2011 09:06