Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[zakończone] Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich

 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.10.2022

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe magisterskie,
  2. wymagany profil (specjalność): administracja lub studia podyplomowe z zakresu administracji lub zarządzania zasobami ludzkimi,
  3. doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy w jednostce samorządowej,
  4. umiejętności zawodowe: znajomość przepisów ustaw o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawo o zgromadzeniach, o obronie Ojczyzny, o samorządzie gminnym, o opłacie skarbowej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wyborczego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  5. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  6. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8. inne: umiejętność organizowania i zarządzania pracą w zespole, samodzielność w podejmowaniu decyzji, dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, znajomość języków obcych (min. 1 język nowożytny), obsługa komputera.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak.

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku: wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności – czynności meldunkowe; znajomość pracy w Systemach Rejestrów Państwowych – aplikacja „Żródło”; przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o wymeldowanie lub zameldowanie na pobyt stały lub czasowy; udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL podmiotom publicznym i prywatnym; obsługa wyborów; prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców; przyjmowanie zawiadomień
  o zgromadzeniach publicznych; prowadzenie postępowań w sprawach o rozwiązanie zgromadzenia; wydawanie decyzji o zezwoleniu na imprezę masową; przygotowanie dokumentacji związanej z akcją kurierską i jej uruchomieniem; opracowanie planu akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń; przyjmowanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych; przygotowanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej; udział w pracach komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskową; archiwizacja, przygotowywanie korespondencji i sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań; opracowanie rejestru ryzyka; zarządzanie wydziałem; realizacja pozostałych czynności określonych w dokumentach wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wejherowie i zadań zleconych przez kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
  2. praca pod presją czasu,
  3. stanowisko narażone na stres,
  4. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  5. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.10.2022 na stanowisko: Zastępca Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Wejherowie” do dnia 3 października 2022 roku do godz. 17.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w sierpniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 19 września 2022 roku                                                               

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 19-09-2022 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Wróblewska 19-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 06-10-2022 11:26