Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Sekretarz Miasta Wejherowa

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera  8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ MIASTA WEJHEROWA

 

ZK.2110.8.2022

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe;

 2. wymagany profil (specjalność): administracja lub prawo;

 3. doświadczenie zawodowe: staż pracy zgodny z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, tj. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub czteroletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy, oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

 4. znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wyborczego, ustawy o petycjach, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o orderach i odznaczeniach, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy Ministrów w 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), rozporządzenia Prezesa Rady w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 5. znajomość Statutu Gminy Miasta Wejherowa i aktów dotyczących funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie;

 6. umiejętności zawodowe: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność kierowania pracownikami i koordynowania działań, odporność na stres, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, umiejętność organizacji pracy w Urzędzie, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, dyskrecja, zdolność podejmowania decyzji;

 7. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 9. brak przynależności do partii politycznych;

 10. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 11. w naborze może wziąć udział osoba, która w przypadku wyboru spełni warunki określone w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tzn. w przypadku wyboru nie będzie:

 1. członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

 2. zatrudniona lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

 3. członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

 4. członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

 5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

 6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub nie będzie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

2. Wymagania dodatkowe: brak

 

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Do zadań Sekretarza Miasta Wejherowa należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacja jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,

 2. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów,

 3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,

 4. kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem,

 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym w szczególności dotyczących realizacji decyzji organów Miasta i Prezydenta oraz przestrzegania regulaminów wewnętrznych, a także nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie,

 6. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta – odpowiednio do zakresu działania Wydziałów,

 7. zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Prezydencie bądź Radzie,

 8. opracowywanie propozycji zmiany struktury organizacyjnej Urzędu oraz opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń i decyzji Prezydenta,

 9. prowadzenie całości spraw związanych z interwencjami oraz interpelacjami senatorów i posłów RP oraz radnych kierowanych do Prezydenta, we współpracy z innymi wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu,

 10. koordynowanie oraz kontrolowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie,

 11. we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Urzędu,

 12. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta.

2) Do zadań Sekretarza Miasta należy ponadto:

 1. w zakresie powierzonym przez Prezydenta – organizowanie pracy kolegium Prezydenta, koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą, radnymi i zarządami Osiedli oraz Urzędem, w tym m.in. przygotowanie w uzgodnieniu z Zastępcami Prezydenta i Skarbnikiem, tematyki i materiałów na posiedzenia kolegium Prezydenta,

 2. nadzorowanie dokumentowania pracy Prezydenta i Rady oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności Prezydenta i Urzędu oraz realizacji uchwał Rady, Rad Osiedli i zarządzeń Prezydenta,

 3. nadzór nad archiwum zakładowym,

 4. opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy,

 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,

 6. kontrola dyscypliny pracy,

 7. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

 8. kontrola gospodarowania mieniem na terenie Urzędu,

 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.

3) Sekretarz zastępuje Prezydenta w sprawach obronności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w Mieście i z jego upoważniania, przy współpracy z Zastępcami Prezydenta i Skarbnikiem koordynuje realizacją tych zadań.

4) Sekretarz zapewnia przedstawicielom organów kontroli zewnętrznej warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli w Urzędzie.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),

 2. praca pod presją czasu,

 3. stanowisko narażone na stres,

 4. kontakty z klientami bezpośrednie i telefoniczne,

 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,

 6. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,

 7. praca na ww. stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności, a w sytuacjach szczególnych, także pracy w dniach ustawowo wolnych od pracy i w święta.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 8. oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 9. oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załączników 1a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór nr ZK.2110.8.2022 na stanowisko Sekretarza Miasta Wejherowa” do dnia 3 sierpnia 2022 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w czerwcu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 20 lipca 2022 roku

             


                               

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 20-07-2022 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Wróblewska 20-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 08-08-2022 14:37