Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono]Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera  8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki  

 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.5.2022

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe,
  2. wymagany profil (specjalność): brak,
  3. doświadczenie zawodowe: brak,
  4. umiejętności zawodowe: znajomość struktury samorządu, znajomość ustaw Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  5. inne: umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole,
  6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  7. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe: mile widziane wykształcenie o profilu/kierunku/specjalności: prawo lub administracja lub ekonomia lub geodezja oraz mile widziany 3-letni staż pracy w administracji publicznej.

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości służebnościami gruntowymi lub przesyłu, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, ustalanie roszczeń do nieruchomości komunalnych, monitorowanie terminów zagospodarowania nieruchomości wywłaszczownych na rzecz Gminy Miasta Wejherowa, sporządzanie projektów pism procesowych, wystawianie faktur VAT.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
  2. praca pod presją czasu,
  3. stanowisko narażone na stres,
  4. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  5. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
  6. praca wymagająca przemieszczania się między budynkami Urzędu,
  7. praca na stanowisku może się wiązać z delegacjami i wyjazdami służbowymi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.5.2022 na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki” do dnia 19 maja 2022 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w kwietniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 5 maja 2022 roku                                                    

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 05-05-2022 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Pastuszko 05-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 27-05-2022 15:25