Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Inspektor branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera  8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.17.4.2021

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: techniczne średnie lub wyższe;
  2. wymagany profil (specjalność): budownictwo, architektura;
  3. doświadczenie zawodowe:

- w przypadku wykształcenia wyższego min. trzy lata stażu pracy w tym min. roczne doświadczenie w pracy na budowie lub w administracji publicznej w referacie/wydziale budownictwa lub projektowaniu lub inne min. roczne doświadczenie zawodowe przy realizacji inwestycji  budowlanych,

- w przypadku wykształcenia średniego min. pięć lat stażu pracy w tym min. roczne doświadczenie w pracy na budowie lub w administracji publicznej w referacie/wydziale budownictwa lub projektowaniu lub inne min. roczne doświadczenie zawodowe przy realizacji inwestycji  budowlanych,      

  1. umiejętności zawodowe: umiejętność samodzielnego prowadzenia i koordynowania procesu inwestycyjnego, znajomość prawa budowlanego;
  2. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  3. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. inne: komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz odporność na stres.

 

 1. Wymagania dodatkowe: mile widziana umiejętność kosztorysowania, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.   

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, koordynacja międzybranżowa, rozliczanie zadań inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań, organizowanie narad z inspektorami branżowymi i wykonawcami, akceptowanie wniosków materiałowych, nadzór nad realizacją zapisów umowy. Sporządzanie uzasadnień Protokołów Konieczności, wniosków o aneks do umowy. Przygotowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wysyłanie zapytań o cenę, udział w przygotowywaniu OPZ.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w terenie, nadzorowanie robót budowlanych na budowie,
  2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
  3. praca pod presją czasu,
  4. stanowisko narażone na stres,
  5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  6. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
  7. praca wymagająca przemieszczania się między budynkami Urzędu,
  8. praca na stanowisku może się wiązać z delegacjami i wyjazdami służbowymi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.17.4.2021 na stanowisko: Inspektor branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska” do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w styczniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 01 lutego 2022 roku                                                  

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora branży budowlanej

w Wydziale Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

ZK.2110.17.4.2021

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru Nr ZK.2110.17.4.2021 na wolne stanowisko Inspektora branży budowlanej w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wejherowie nie wybrano kandydata do zatrudnienia. Aplikacja, która wpłynęła do Urzędu nie spełniła wymagań formalnych.

Postanowiono o ponowieniu ogłoszenia o naborze. 

 

 

Wejherowo, dnia 2 marca 2022 roku

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-02-2022 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Pastuszko 02-03-2022 14:59