Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Inspektor ds. archiwum zakładowego w 3/5 wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera  8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ds. archiwum zakładowego w 3/5 wymiaru czasu pracy

 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.2.2022

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe:

- wykształcenie wyższe: studia wyższe magisterskie ze specjalnością archiwistyka lub wyższe studia zawodowe ze specjalnością archiwistyka oraz minimum 3 lata pracy w administracji samorządowej

lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia oraz minimum 3 lata pracy w administracji samorządowej na stanowisku archiwisty;     

  1. umiejętności zawodowe:  znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, KPA, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń i aplikacji biurowych;
  2. inne: komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz odporność na stres;
  3. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
  4. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe: brak;

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przechowywanie, zabezpieczenie oraz prowadzenie ewidencji przejmowanych i przechowywanych akt, współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i przekazywania dokumentacji do archiwum oraz jej udostępniania, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej i inicjowanie jej do brakowania, przygotowywanie akt i ich archiwizacja elektroniczna, wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezydenta Miasta i Sekretarza Miasta.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/5 etat),
  2. praca pod presją czasu,
  3. stanowisko narażone na stres,
  4. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  5. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
  6. praca wymagająca przemieszczania się między budynkami Urzędu,
  7. praca na stanowisku może się wiązać z delegacjami i wyjazdami służbowymi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.2.2021 na stanowisko: Inspektor ds. archiwum zakładowego” do dnia 11 lutego 2022 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w grudniu 2022 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 28 stycznia 2022 roku                   

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

     

              

 

 

 

 


URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Inspektor ds. archiwum zakładowego

w 3/5 wymiaru czasu pracy

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

ZK.2110.2.2022

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Hoppe zamieszkała w Rumi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Hoppe spełniła wymagania formalne, posiada kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

 
 
 

 

Wejherowo, dnia 28 lutego 2022  roku

 

                    

 

 

 
 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-01-2022 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-02-2022 14:22