Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono] Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

Plac Jakuba Wejhera  8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki   

 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

ZK.2110.1.2022

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie: wyższe;
  2. wymagany profil (specjalność): brak,
  3. doświadczenie zawodowe: brak,
  4. umiejętności zawodowe: znajomość struktury samorządu, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,  umiejętność obsługi komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny);
  5. inne: umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole;
  6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  7. osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

 

 1. Wymagania dodatkowe: mile widziane wykształcenie o profilu/kierunku/specjalności: administracja lub ekonomia lub geodezja oraz 3 letni staż pracy w administracji publicznej;

 

 1. Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą nieruchomości. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód oraz zawieraniem umów na zajęcie terenu w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wydawanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie, dla którego przepisów ustawy Pzp nie stosuje się. Prowadzenie  rejestrów związanych z zakresem czynności. Wystawianie faktur VAT.  Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
  2. praca pod presją czasu,
  3. stanowisko narażone na stres,
  4. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin,
  5. praca biurowa – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
  6. praca wymagająca przemieszczania się między budynkami Urzędu,
  7. praca na stanowisku może się wiązać z delegacjami i wyjazdami służbowymi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej  się o zatrudnienie lub CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 3. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy (w przypadku pozostawania w stosunku pracy np. zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 

Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów.

- Etap I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego naboru,

- Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, podczas której sprawdzeniu podlegać będą w szczególności: doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna na tym stanowisku.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przeprowadzić selekcję jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów przez kandydatów, odstępując od przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej ul. 12 Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195 w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór ZK.2110.1.2022 na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki” do dnia 11 lutego 2022 roku roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

W związku ze stanem epidemii konieczne jest sprawdzenie aktualnych możliwości składania pism osobiście w siedzibie Urzędu – aktualna informacja dostępna na stronie www.wejherowo.pl.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie: ul. 12 Marca 195.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w grudniu 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

 

Wejherowo, dnia 25 stycznia 2022 roku                                       

 
 

Z up. Prezydenta Miasta Wejherowa 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

mgr Arkadiusz Kraszkiewicz

                   


 

 

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor/Inspektor

 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki  

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

 

ZK.2110.1.2022

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Milewczyk zamieszkała w Bolszewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Milewczyk spełniła wymagania formalne, posiada kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

 

PREZYDENT MIASTA

WEJHEROWA

 

mgr Krzysztof Hildebrandt

 

Wejherowo, dnia 17 luty 2022  roku

 

 

 

                                                                 

                                                      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 25-01-2022 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 18-02-2022 09:47